IE8中JSON.stringify方法对自动转换unicode字符的解决方案

IE8内置了JSON对象,用以处理JSON数据。与标准方法的不同,IE8的JSON.stringify会把utf-8字符转码:

  var str = "我是程序员"
  var jsonstr = JSON.stringify(str) //""\u6211\u662f\u7a0b\u5e8f\u5458""

一般情况下,我们是在向服务器发送数据的时候,才调用这个方法。服务器端可以正确的解析,所以没有什么问题。但是如果我们jsonstr还要在别的地方用到,那就需要做一些处理。

一种方法是使用eval:

  var parsed = eval('('+jsonstr+')') //"我是程序员"

但是,当我们对str调用了不止一次的话,这样的方法还行吗:

  var str = '我是程序员'
  var jsonstr = JSON.stringify(str)
  var another_jsonstr = JSON.stringify(jsonstr) //
  var another_parsed = eval('('+another_jsonstr+')')
  another_parsed //""\u6211\u662f\u7a0b\u5e8f\u5458""

事实证明是不行的,那么我们写一个方法,如果发现解析的结果有utf-8码,就认为该字符串未解析完全,继续调用eval解析:

 function IE8parse(json) {
    var re = /\\u[0-9A-Fa-f]{4}/,
      result
    result = eval('(' + json + ')')
    while (re.test(result)) {
      result = eval('(' + result + ')')
    }
    return result
  }
 IE8parse(another_jsonstr) //"我是程序员"

另一种方法是把IE8的JSON.stringify方法做一些处理,把它转化后的字符串中的utf-8码转化回字符,注意,由于utf-8是可变长度编码,所以当遇到非单字节字符时,这种解析方式会出问题(目前测试只在IE8中会出现,例如“\uD842\uDFB7”,对应的汉字为 "𠮷",IE8解析为空字符串)。

  function stringify(object){
    var string = JSON.stringify(object)
    return string.replace(/\\u([0-9a-fA-F]{2,4})/g,function(string,matched){
      return String.fromCharCode(parseInt(matched,16))
    })
  }

这样,就可以解决掉IE8中JSON.stringify自动转换utf-8字符带来的不便了。

 

posted @ 2016-05-24 16:23  杯酒红尘  阅读(5885)  评论(0编辑  收藏  举报