【bzoj1086】王室联邦

我以为树分块什么的必有高论,结果居然是个暴力……

方法也很简单,我看下每个节点dfs的时候是否已经大于k个,大于的话我就新开一块。

注意dfs的时候当前节点不能放进子树的块中。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define N 100010
 3 using namespace std;
 4 struct Edge{int u,v,next;}G[2*N];
 5 int n,B,top,tot,head[N<<2],cnt,rt[N],block[N],q[N];
 6 inline void addedge(int u,int v){
 7   G[++tot].u=u;G[tot].v=v;G[tot].next=head[u];head[u]=tot;
 8   G[++tot].u=v;G[tot].v=u;G[tot].next=head[v];head[v]=tot;
 9 }
10 void dfs(int u,int f){
11   int last=top;
12   for(int i=head[u];i;i=G[i].next){
13     int v=G[i].v;if(v==f)continue;
14     dfs(v,u);
15     if(top-last>=B){
16       block[++cnt]=u;
17       for(;top>last;top--)rt[q[top]]=cnt;
18     }
19   }
20   q[++top]=u;
21 }
22 inline int read(){
23   int f=1,x=0;char ch;
24   do{ch=getchar();if(ch=='-')f=-1;}while(ch<'0'||ch>'9');
25   do{x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}while(ch>='0'&&ch<='9');
26   return f*x;
27 }
28 int main(){
29   n=read();B=read();
30   for(int i=1;i<n;i++){
31     int x=read(),y=read();
32     addedge(x,y);
33   }
34   dfs(1,0);
35   while(top)rt[q[top--]]=cnt;
36   printf("%d\n",cnt);
37   for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",rt[i]);puts("");
38   for(int i=1;i<=cnt;i++)printf("%d ",block[i]);puts("");
39   return 0;
40 }

 

posted @ 2017-05-12 14:51  zcysky  阅读(217)  评论(0编辑  收藏  举报