BZOJ 1798 (线段树||分块)的标记合并

Posted on 2016-05-09 15:32  yyjxx2010xyu  阅读(183)  评论(0编辑  收藏  举报

我原来准备做方差的。。

结果发现不会维护两个标记。。

就是操作变成一个 a*x+b ,每次维护a , b 即可

加的时候a=1 ,b=v

乘的时候a=v ,b=0

 1 #include <cstdio>
 2 const long long Maxn=100010;
 3 
 4 long long a[Maxn],n,P,l,r,c,m,type;
 5 struct Node
 6 {
 7   long long mul,add,sum,len;
 8 }tree[Maxn<<2];
 9 
 10 inline void Change(long long o,long long mul,long long add)
 11 {
 12   tree[o].mul=(tree[o].mul*mul)%P;
 13   tree[o].add=(tree[o].add*mul+add)%P;
 14   tree[o].sum=(tree[o].sum*mul+tree[o].len*add)%P;
 15 }
 16 inline void push_down(long long o)
 17 {
 18   Change(o<<1,tree[o].mul,tree[o].add);
 19   Change(o<<1|1,tree[o].mul,tree[o].add);
 20   tree[o].mul=1; tree[o].add=0;
 21 }
 22 inline void push_up(long long o)
 23 {
 24   tree[o].sum=(tree[o<<1].sum+tree[o<<1|1].sum)%P;
 25   tree[o].len=tree[o<<1].len+tree[o<<1|1].len;
 26 }
 27 void Build(long long o,long long l,long long r)
 28 {
 29   tree[o].mul=1; tree[o].add=0;
 30   if (l==r) {tree[o].sum=a[l]; tree[o].len=1; return;}
 31   long long mid=(l+r)>>1;
 32   Build(o<<1,l,mid),Build(o<<1|1,mid+1,r);
 33   push_up(o);
 34 }
 35 void Mul(long long o,long long l,long long r,long long p,long long q,long long v)
 36 {
 37   if (l==p && r==q)
 38   {
 39     Change(o,v,0);
 40     return;
 41   }
 42   push_down(o);
 43   long long mid=(l+r)>>1;
 44   if (q<=mid) Mul(o<<1,l,mid,p,q,v);
 45   if (p>=mid+1) Mul(o<<1|1,mid+1,r,p,q,v);
 46   if (p<=mid && q>=mid+1) 
 47     Mul(o<<1,l,mid,p,mid,v),Mul(o<<1|1,mid+1,r,mid+1,q,v);
 48   push_up(o);
 49 }
 50 void Add(long long o,long long l,long long r,long long p,long long q,long long v)
 51 {
 52   if (l==p && r==q)
 53   {
 54     Change(o,1,v);
 55     return;
 56   }
 57   push_down(o);
 58   long long mid=(l+r)>>1;
 59   if (q<=mid) Add(o<<1,l,mid,p,q,v);
 60   if (p>=mid+1) Add(o<<1|1,mid+1,r,p,q,v);
 61   if (p<=mid && q>=mid+1) 
 62     Add(o<<1,l,mid,p,mid,v),Add(o<<1|1,mid+1,r,mid+1,q,v);
 63   push_up(o);
 64 }
 65 long long Sum(long long o,long long l,long long r,long long p,long long q)
 66 {
 67   if (l==p && r==q) return tree[o].sum;
 68   long long mid=(l+r)>>1;
 69   push_down(o);
 70   if (q<=mid) return Sum(o<<1,l,mid,p,q);
 71   if (p>=mid+1) return Sum(o<<1|1,mid+1,r,p,q);
 72   if (p<=mid && q>=mid+1) 
 73     return (Sum(o<<1,l,mid,p,mid)+Sum(o<<1|1,mid+1,r,mid+1,q))%P;
 74 }
 75 int main()
 76 {
 77   // freopen("c.in","r",stdin);
 78   scanf("%lld%lld",&n,&P);
 79   for (long long i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&a[i]);
 80   Build(1,1,n);
 81   scanf("%lld",&m);
 82   for (long long i=1;i<=m;i++)
 83   {
 84     scanf("%lld",&type);
 85     if (type==1) 
 86     {
 87       scanf("%lld%lld%lld",&l,&r,&c);
 88       Mul(1,1,n,l,r,c);
 89     }
 90     if (type==2) 
 91     {
 92       scanf("%lld%lld%lld",&l,&r,&c);
 93       Add(1,1,n,l,r,c);
 94     }
 95     if (type==3) 
 96     {
 97       scanf("%lld%lld",&l,&r);
 98       printf("%lld\n",Sum(1,1,n,l,r));
 99     }
100   }
101   return 0;
102 }
线段树

 UPD:2016.6.14

突然发现好久没有写过分块了,想到这道可以分块,push_up写成push_down了..

 1 #include <cstdio>
 2 #include <cmath>
 3 #include <cstring>
 4 #include <iostream>
 5 #define LL long long
 6 using namespace std;
 7 const LL Maxn=600010;
 8 const LL Inf=0x3f3f3f3f;
 9 LL a[Maxn],n,P,l,r,c,m,type,Block[Maxn];
 10 struct Node
 11 {
 12   LL mul,add,len,sum;
 13 }tree[Maxn];
 14 
 15 inline void Change(LL o,LL mul,LL add)
 16 {
 17   tree[o].mul=(tree[o].mul*mul)%P;
 18   tree[o].add=(tree[o].add*mul+add)%P;
 19   tree[o].sum=(tree[o].sum*mul+tree[o].len*add)%P;
 20 }
 21 inline void push_down(LL o)
 22 {
 23   for (;Block[o]==Block[o-1];o--);
 24   for (LL i=o;Block[o]==Block[i];i++) a[i]=(a[i]*tree[Block[i]].mul+tree[Block[i]].add)%P;
 25   tree[Block[o]].mul=1,tree[Block[o]].add=0;
 26 }
 27 
 28 inline void push_up(LL o)
 29 {
 30   tree[Block[o]].sum=0;
 31   for (;Block[o]==Block[o-1];o--);
 32   for (LL i=o;Block[o]==Block[i];i++) tree[Block[o]].sum=(tree[Block[o]].sum+a[i])%P;
 33 }
 34 void Mul(LL p,LL q,LL v)
 35 {
 36   if (Block[p]==Block[q])
 37   {
 38     push_down(p);
 39     for (LL i=p;i<=q;i++) a[i]=(a[i]*v)%P; 
 40     push_up(p);
 41     return;
 42   }
 43   for (LL i=Block[p]+1;i<Block[q];i++) Change(i,v,0);
 44   push_down(p),push_down(q);
 45   for (LL i=p;Block[i]==Block[p];i++) a[i]=(a[i]*v)%P;
 46   for (LL i=q;Block[i]==Block[q];i--) a[i]=(a[i]*v)%P;
 47   push_up(p),push_up(q);
 48 }
 49 
 50 void Add(LL p,LL q,LL v)
 51 {
 52   if (Block[p]==Block[q])
 53   {
 54     push_down(p);
 55     for (LL i=p;i<=q;i++) a[i]=(a[i]+v)%P; 
 56     push_up(p);
 57     return;
 58   }
 59   for (LL i=Block[p]+1;i<Block[q];i++) Change(i,1,v);
 60   push_down(p),push_down(q);
 61   for (LL i=p;Block[i]==Block[p];i++) a[i]=(a[i]+v)%P;
 62   for (LL i=q;Block[i]==Block[q];i--) a[i]=(a[i]+v)%P;
 63   push_up(p),push_up(q);
 64 }
 65 LL Sum(LL p,LL q)
 66 {
 67   LL ret=0;
 68   if (Block[p]==Block[q]) 
 69   {
 70     push_down(p);
 71     for (LL i=p;i<=q;i++) ret=(ret+a[i])%P;
 72     return ret;
 73   }
 74   for (LL i=Block[p]+1;i<Block[q];i++) ret=(ret+tree[i].sum)%P;
 75   push_down(p),push_down(q);
 76   for (LL i=p;Block[i]==Block[p];i++) ret=(ret+a[i])%P;
 77   for (LL i=q;Block[i]==Block[q];i--) ret=(ret+a[i])%P;
 78   return ret;
 79 }
 80 int main()
 81 {
 82   scanf("%lld%lld",&n,&P);
 83   for (LL i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&a[i]),a[i]%=P;
 84   LL pos=(LL)sqrt(n);
 85   for (LL i=1;i<=n;i++) Block[i]=(i-1)/pos+1;
 86   memset(tree,0,sizeof(tree));
 87   for (LL i=1;i<=n;i++) tree[Block[i]].len++;
 88   for (LL i=1;i<=n;i++) tree[Block[i]].mul=1;
 89   for (LL i=1;i<=n;i++) tree[Block[i]].sum=(tree[Block[i]].sum+a[i])%P;
 90 
 91   scanf("%lld",&m);
 92   for (LL i=1;i<=m;i++)
 93   {
 94     scanf("%lld",&type);
 95     if (type==1) 
 96     {
 97       scanf("%lld%lld%lld",&l,&r,&c);
 98       Mul(l,r,c);
 99     }
100     if (type==2) 
101     {
102       scanf("%lld%lld%lld",&l,&r,&c);
103       Add(l,r,c);
104     }
105     if (type==3) 
106     {
107       scanf("%lld%lld",&l,&r);
108       printf("%lld\n",Sum(l,r));
109     }
110   }
111   return 0;
112 }
分块