BZOJ 1415: [Noi2005]聪聪和可可

1415: [Noi2005]聪聪和可可

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MB
Submit: 1528  Solved: 903
[Submit][Status][Discuss]

Description

Input

数据的第1行为两个整数N和E,以空格分隔,分别表示森林中的景点数和连接相邻景点的路的条数。 第2行包含两个整数C和M,以空格分隔,分别表示初始时聪聪和可可所在的景点的编号。 接下来E行,每行两个整数,第i+2行的两个整数Ai和Bi表示景点Ai和景点Bi之间有一条路。 所有的路都是无向的,即:如果能从A走到B,就可以从B走到A。 输入保证任何两个景点之间不会有多于一条路直接相连,且聪聪和可可之间必有路直接或间接的相连。

Output

输出1个实数,四舍五入保留三位小数,表示平均多少个时间单位后聪聪会把可可吃掉。

Sample Input

【输入样例1】
4 3
1 4
1 2
2 3
3 4
【输入样例2】
9 9
9 3
1 2
2 3
3 4
4 5
3 6
4 6
4 7
7 8
8 9

Sample Output

【输出样例1】
1.500
【输出样例2】
2.167

HINT

【样例说明1】
开始时,聪聪和可可分别在景点1和景点4。
第一个时刻,聪聪先走,她向更靠近可可(景点4)的景点走动,走到景点2,然后走到景点3;假定忽略走路所花时间。
可可后走,有两种可能:
第一种是走到景点3,这样聪聪和可可到达同一个景点,可可被吃掉,步数为1,概率为 。
第二种是停在景点4,不被吃掉。概率为 。
到第二个时刻,聪聪向更靠近可可(景点4)的景点走动,只需要走一步即和可可在同一景点。因此这种情况下聪聪会在两步吃掉可可。
所以平均的步数是1* +2* =1.5步。


对于所有的数据,1≤N,E≤1000。
对于50%的数据,1≤N≤50。

Source

 
[Submit][Status][Discuss]

 

 

这道SB题调了一上午,就是个DAG的期望DP,连gauss都不用的,随便DP一发就好,就是智障了~~~

 

 1 #include <cstdio>
 2 #include <cstring>
 3 
 4 template <class T>
 5 inline T min(const T &a, const T &b)
 6 {
 7   return a < b ? a : b;
 8 }
 9 
 10 const int siz = 1005;
 11 
 12 int n, m;
 13 int a, b;
 14 
 15 int tot;
 16 int hd[siz];
 17 int to[siz << 1];
 18 int nt[siz << 1];
 19 
 20 int cnt[siz];
 21 int que[siz];
 22 int inq[siz];
 23 int dis[siz];
 24 int mov[siz][siz];
 25 
 26 double f[siz][siz];
 27 
 28 double search(int x, int y)
 29 {
 30   if (f[x][y] >= 0.0)
 31     return f[x][y];
 32   
 33   int t = mov[mov[x][y]][y];
 34   
 35   if (t == y)
 36     return f[x][y] = 1;
 37   
 38   f[x][y] = search(t, y);
 39   
 40   for (int i = hd[y]; i; i = nt[i])
 41     f[x][y] += search(t, to[i]);
 42   
 43   return f[x][y] = f[x][y] / cnt[y] + 1.0;
 44 }
 45 
 46 signed main(void)
 47 {
 48   scanf("%d%d", &n, &m);
 49   scanf("%d%d", &a, &b);
 50   
 51   for (int i = 1; i <= m; ++i)
 52   {
 53     int x, y; scanf("%d%d", &x, &y);
 54     
 55     ++cnt[x];
 56     ++cnt[y];
 57     
 58     nt[++tot] = hd[x], to[tot] = y, hd[x] = tot;
 59     nt[++tot] = hd[y], to[tot] = x, hd[y] = tot;
 60   }
 61   
 62   {
 63     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 64     {
 65       memset(inq, 0x00, sizeof inq);
 66       memset(dis, 0x3f, sizeof dis);
 67       
 68       int l = 0, r = 0;
 69       
 70       dis[i] = 0;
 71       inq[i] = 1;
 72       
 73       mov[i][i] = i;
 74       
 75       for (int j = hd[i]; j; j = nt[j])
 76         inq[to[j]] = dis[que[r++] = mov[i][to[j]] = to[j]] = 1;
 77       
 78       while (l != r)
 79       {
 80         int u = que[l++]; 
 81         
 82         for (int j = hd[u]; j; j = nt[j])
 83         {
 84           if (!inq[to[j]])
 85             inq[que[r++] = to[j]] = 1;
 86             
 87           if (dis[to[j]] > dis[u] + 1)
 88             dis[to[j]] = dis[u] + 1, mov[i][to[j]] = mov[i][u];
 89           else if (dis[to[j]] == dis[u] + 1)
 90             mov[i][to[j]] = min(mov[i][to[j]], mov[i][u]);
 91         }
 92       }
 93     }
 94   }
 95   
 96   for (int i = 1; i <= n; ++i)
 97   {
 98     for (int j = 1; j <= n; ++j)
 99       f[i][j] = -1.0;
100     
101     f[i][i] = 0.0;
102     
103     ++cnt[i];
104   }
105   
106   printf("%.3lf\n", search(a, b));
107 }

 

@Author: YouSiki

 

posted @ 2017-02-27 15:36  YouSiki  阅读(209)  评论(0编辑  收藏  举报