bzoj 1188 : [HNOI2007]分裂游戏 sg函数

题目链接

 

给n个位置, 每个位置有一个小球。 现在两个人进行操作, 每次操作可以选择一个位置i, 拿走一个小球。然后在位置j, k(i<j<=k)处放置一个小球。 问你先进行什么操作会先手必胜以及方法数量。

 

感觉这题好神

如果一个位置有偶数个小球, 那么等价于这个位置没有小球。 因为第二个人可以进行和第一个人相同的操作。 所以初始值%2。

然后我们把每个位置看成一个状态, 如果i有一个小球, 等价于j, k 也有一个小球。 然后转移。

方法数量就n^3枚举就可以了。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define mem1(a) memset(a, -1, sizeof(a))int sg[22], a[22], n;
int mex(int x)
{
  if(~sg[x])
    return sg[x];
  bool vis[1000];
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  for(int i = x + 1; i <= n; i++) {
    for(int j = i; j <= n; j++) {
      vis[mex(i)^mex(j)] = 1;
    }
  }
  for(int i = 0; ; i++) {
    if(!vis[i])
      return sg[x] = i;
  }
}
int main()
{
  int t;
  cin>>t;
  while(t--) {
    cin>>n;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      scanf("%d", &a[i]);
    }
    mem1(sg);
    int ans = 0, cnt = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      if(a[i]&1) {
        ans ^= mex(i);
      }
    }
    int flag = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      for(int j = i + 1; j <= n; j++) {
        for(int k = j; k <= n; k++) {
          ans ^= mex(i)^mex(j)^mex(k);
          if(!flag && ans == 0) {
            printf("%d %d %d\n", i-1, j-1, k-1);
            flag = 1;
          }
          if(ans == 0) {
            cnt++;
          }
          ans ^= mex(i)^mex(j)^mex(k);
        }
      }
    }
    if(cnt != 0)
      cout<<cnt<<endl;
    else {
      printf("-1 -1 -1\n0\n");
    }

  }
  return 0;
}

 

posted on 2016-10-02 15:31  yohaha  阅读(148)  评论(0编辑  收藏

导航

统计