bzoj 1934 : [Shoi2007]Vote 善意的投票 最小割

题目链接

 

给n个人, 每个人有一种状态, 0或者1。 然后m个关系, 如果a和b两人有关系, 然后a,b两个人的状态不同, 那么就会产生一个值。 当然一个人也可以将它的状态改变,这同样会产生一个值。

求一种最终的状态 使得产生的值的总和最小, 输出最小值。

 

赤裸裸的最小割, 竟然没看出来。

如果一个人的状态是1, 那么源点向他连边, 如果是0, 向汇点连边。 如果两个人有关系, 那么两人之间连一条边, 权值为1。

然后跑最小割就可以。

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <queue>
#include <stack>
#include <bitset>
using namespace std;
#define pb(x) push_back(x)
#define ll long long
#define mk(x, y) make_pair(x, y)
#define lson l, m, rt<<1
#define mem(a) memset(a, 0, sizeof(a))
#define rson m+1, r, rt<<1|1
#define mem1(a) memset(a, -1, sizeof(a))
#define mem2(a) memset(a, 0x3f, sizeof(a))
#define rep(i, n, a) for(int i = a; i<n; i++)
#define fi first
#define se second
typedef pair<int, int> pll;
const double PI = acos(-1.0);
const double eps = 1e-8;
const int mod = 1e9+7;
const int inf = 1061109567;
const int dir[][2] = { {-1, 0}, {1, 0}, {0, -1}, {0, 1} };
const int maxn = 2e5+5;
int q[maxn*2], head[maxn*2], dis[maxn/10], s, t, num;
struct node
{
  int to, nextt, c;
  node(){}
  node(int to, int nextt, int c):to(to), nextt(nextt), c(c){}
}e[maxn*2];
void init() {
  num = 0;
  mem1(head);
}
void add(int u, int v, int c) {
  e[num] = node(v, head[u], c); head[u] = num++;
}
int bfs() {
  mem(dis);
  dis[s] = 1;
  int st = 0, ed = 0;
  q[ed++] = s;
  while(st<ed) {
    int u = q[st++];
    for(int i = head[u]; ~i; i = e[i].nextt) {
      int v = e[i].to;
      if(!dis[v]&&e[i].c) {
        dis[v] = dis[u]+1;
        if(v == t)
          return 1;
        q[ed++] = v;
      }
    }
  }
  return 0;
}
int dfs(int u, int limit) {
  if(u == t) {
    return limit;
  }
  int cost = 0;
  for(int i = head[u]; ~i; i = e[i].nextt) {
    int v = e[i].to;
    if(e[i].c&&dis[v] == dis[u]+1) {
      int tmp = dfs(v, min(limit-cost, e[i].c));
      if(tmp>0) {
        e[i].c -= tmp;
        e[i^1].c += tmp;
        cost += tmp;
        if(cost == limit)
          break;
      } else {
        dis[v] = -1;
      }
    }
  }
  return cost;
}
int dinic() {
  int ans = 0;
  while(bfs()) {
    ans += dfs(s, inf);
  }
  return ans;
}
int main()
{
  int n, m, a, b, x;
  cin>>n>>m;
  init();
  s = 0, t = n+1;
  for(int i = 1; i<=n; i++) {
    scanf("%d", &x);
    if(x) {
      add(s, i, 1);
      add(i, s, 0);
    } else {
      add(i, t, 1);
      add(t, i, 0);
    }
  }
  while(m--) {
    scanf("%d%d", &a, &b);
    add(a, b, 1);
    add(b, a, 1);
  }
  cout<<dinic()<<endl;
  return 0;
}

 

posted on 2016-02-22 15:27  yohaha  阅读(85)  评论(0编辑  收藏

导航

统计