BZOJ 2440 完全平方数(莫比乌斯反演+二分查找)

题目链接:http://acm.hust.edu.cn/vjudge/problem/viewProblem.action?id=23362

题意:定义含有平方数因子的数为完全平方数(平方数因子不包含1)。求第k个非完全平方数。

思路:我们先求出[1, n]的非完全平方数的个数,然后利用二分来查找正好等于k时的n(注意这样的n可能不止一个,求最左边的)。关键是,怎么求出前者,我们可以利用容斥原理,用n - [1, n]内完全平方数的个数,求[1, n]内完全平方数的个数,用容斥发现前面的系数就是莫比乌斯函数,直接用莫比乌斯反演即可,结果为sigma(mu[i]*(n/(i*i)))。

code:

 1 #include <cstdio>
 2 #include <cstring>
 3 using namespace std;
 4 
 5 typedef long long LL;
 6 
 7 const LL INF = 2e10 + 7;
 8 const int MAXN = 100005;
 9 
10 bool check[MAXN];
11 int primes[MAXN];
12 int mu[MAXN];
13 LL k;
14 
15 void moblus()
16 {
17   memset(check, false, sizeof(check));
18   mu[1] = 1;
19   int cnt = 0;
20   for (int i = 2; i < MAXN; ++i) {
21     if (!check[i]) {
22       primes[cnt++] = i;
23       mu[i] = -1;
24     }
25     for (int j = 0; j < cnt; ++j) {
26       if (i * primes[j] > MAXN) break;
27       check[i * primes[j]] = true;
28       if (i % primes[j] == 0) {
29         mu[i * primes[j]] = 0;
30         break;
31       } else {
32         mu[i * primes[j]] = -mu[i];
33       }
34     }
35   }
36 }
37 
38 LL cal(LL n)
39 {
40   LL ret = n;
41   for (LL i = 2; i * i <= n; ++i) {
42     ret += mu[i] * (n / (i * i));
43   }
44   return ret;
45 }
46 
47 int main()
48 {
49   moblus();
50   int nCase;
51   scanf("%d", &nCase);
52   while (nCase--) {
53     scanf("%lld", &k);
54     LL lhs = 1L;
55     LL rhs = INF;
56     LL mid;
57     while (lhs < rhs) {
58       mid = (rhs + lhs) / 2;
59       LL tmp = cal(mid);
60       if (tmp < k) lhs = mid + 1;
61       else rhs = mid;
62     }
63     printf("%lld\n", lhs);
64   }
65   return 0;
66 }

 

posted @ 2015-09-09 11:17  jasaiq  阅读(442)  评论(0编辑  收藏  举报