c语言第二次实验报告

1.实验题目

11-8 螺旋方阵

12-7 输出大写英文字母

13-6 数组循环右移

14-2 删除字符

15-7 递归求Fabonacci数列

2.设计思路、实现方法

11-8 运用二维数组经过多次循环得到螺旋矩阵

12-7 用条件判断大写字母然后写入数组接着再判断数组中的重复字母,将后面数组前移

13-6 将数组a[i]中的i加上右移几位余数组长度得到右移后位置

14-2 对数组一一进行判断若出现题目删除字母则将右侧数组左移

15-7 通过题目给出函数规律得出运算出答案

二、源程序

11-8 螺旋方阵

#include<stdio.h>
int main()
{
  int n,a=2,b=1,z[10][10],c=0,i,j,d;
  scanf("%d",&n);
  d=n;
  z[1][1]=1;
    for(j=2;j<=d;j++){
      z[1][j]=z[1][j-1]+1;
    }
    do{
      for(i=a;i<=d;i++){
      z[i][d]=z[i-1][d]+1;
      c++;
    }
    for(j=d-1;j>=b;j--){
      z[d][j]=z[d][j+1]+1;
      c++;
    }
    for(i=d-1;i>=a;i--){
      z[i][b]=z[i+1][b]+1;
      c++;
    }
    for(j=a;j<=d-1;j++){
      z[a][j]=z[a][j-1]+1;
      c++;
    }
    a++;
    b++;
    d--;
    }while(c!=n*n-n);
    for(i=1;i<=n;i++){
      for(j=1;j<=n;j++){
        printf("%3d",z[i][j]);
      }
      printf("\n");
    }
  return 0;
 } 

12-7 输出大写英文字母

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
int main(){
  char a[100],b[100];
  int m,i,j,k,l,c=0;
  gets(a);
  m=strlen(a);
  for(i=0;i<m;i++){
    if(a[i]>='A'&&a[i]<='Z') b[k++]=a[i];
    else c++;
  }
  for(i=0;i<=k-1;i++){
    for(j=i+1;j<=k-1;j++){
      if(b[i]==b[j]){
        for(l=j+1;l<=k;l++){
          b[l-1]=b[l];
        }
        k--;
        i--;
      }
    }
  }
  if(c==m) printf("Not Found");
  else{
  for(i=0;i<=k-1;i++){
    printf("%c",b[i]);
  }  
  }
  return 0;
}

13-6 数组循环右移

#include <stdio.h>
#define MAXN 10

int ArrayShift( int a[], int n, int m );

int main()
{
  int a[MAXN], n, m;
  int i;

  scanf("%d %d", &n, &m);
  for ( i = 0; i < n; i++ ) scanf("%d", &a[i]);

  ArrayShift(a, n, m);

  for ( i = 0; i < n; i++ ) {
    if (i != 0) printf(" ");
    printf("%d", a[i]);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
int ArrayShift( int a[], int n, int m ){
  int i,b[100];
  for(i=0;i<n;i++){
    *(b+(i+m)%n)=*(a+i);
  }
  for(i=0;i<n;i++){
    a[i]=b[i];
  }
  return *a;
}

14-2 删除字符

#include <stdio.h>
#define MAXN 20

void delchar( char *str, char c );
void ReadString( char s[] ); /* 由裁判实现,略去不表 */

int main()
{
  char str[MAXN], c;

  scanf("%c\n", &c);
  ReadString(str);
  delchar(str, c);
  printf("%s\n", str);

  return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
void delchar( char *str, char c ){
   int len=0,i;
   while(*(str+len)!='\0'){
     len++;
   }
   for(i=0;i<len;i++){
     if(*(str+i)!=c){
     printf("%c",str+i);
     } 
   }
   printf("\0");
}

15-7 递归求Fabonacci数列

#include <stdio.h>

int f( int n );

int main()
{
  int n;

  scanf("%d", &n);
  printf("%d\n", f(n));

  return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
int f( int n ){
  int y[n],i;
  y[0]=0;
  y[1]=1;
  for(i=2;i<=n;i++){
    y[i]=y[i-1]+y[i-2];
  }
  return y[n];
}

三.遇到的问题及解决方法,心得体会

写螺旋矩阵代码时要注意什么时候改变行列,不然很容易出错,需要通过打草稿计算每次输入几组数值再转换方向;

数组右移的时候会超过数组本身长度所以要重新定义其位置;

心得体会:在打代码的时候能够发现自己很多不足,有时候一些代码往往可以用更简单的算法运算出来,因此我应该多多深入学习相关知识

 

posted @ 2018-01-25 16:13  颜骏棋  阅读(154)  评论(0编辑  收藏  举报