bzoj5210最大连通子块和 (动态dp+卡常好题)

卡了一晚上,经历了被卡空间,被卡T,被卡数组等一堆惨惨的事情之后,终于在各位大爹的帮助下过了这个题qwqqq

(全网都没有用矩阵转移的动态dp,让我很慌张)

首先,我们先考虑一个比较基础的\(dp\)

我们令\(dp1[i]\)表示必须选\(i\)的最大连通块的权值是多少。

然后令\(ans1[i]\)表示\(i\)的子树中的\(dp1\)的最大值。

那么该怎么计算这两个数组呢。

首先$$dp1[i] = dp1[i]+max(0,dp1[p])$$ 其中\(p\)\(i\)的儿子。

\[ans1[i]=max(ans1[i],ans1[p]),ans1[i]=max(ans1[i],dp1[i]) \]

那么朴素的\(dp\)大概就是这样。
应该如何去优化呢。

由于是树上问题,不难想到树链剖分然后划分出轻重儿子。

我们令\(g\)表示考虑重儿子的\(dp\)数组,\(ans\)表示考虑重儿子的\(max\)数组。
然后\(f,ans1\)分别表示不考虑重儿子的\(dp和max\)数组。

\(p\)\(x\)的重儿子的话

不难发现,\(g[x]=max(f[x],g[p]+f[x]),ans[x]=max(ans1[x],max(ans[p],g[p]+f[x]))\)
我们这里默认\(ans1[x]\)一开始和\(f[x]\)取过\(max\).

那么我们就可以直接构造如下矩阵

f[x] f[x] -inf
-inf 0 -inf
f[x] ans1[x] 0

来进行转移(注意特判链尾)

但是有一个需要注意的地方,就是我们的\(ans1[x]\)由于涉及到修改,所以需要一个可删堆(或者\(multiset\)
来进行维护,感觉\(modify\)的时候还是有很多细节。qwq懒得写太多了,直接看代码吧。

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<vector>
#include<queue>
#include<cmath>
#include<map>
#include<set>
#define pb push_back
#define mk make_pair
#define ll long long
#define lson ch[x][0]
#define rson ch[x][1]
#define rint register int 
using namespace std;
//char buf[100010],*buff = buf + 100000;

//#define getchar() (buff == buf + 100000 ? (fread(buf,1,100000,stdin),buff = buf) : 0,*buff++)

inline int read()
{
 int x=0,f=1;char ch=getchar();
 while (!isdigit(ch)) {if (ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
 while (isdigit(ch)) {x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
 return x*f;
}
 
const int maxn = 2e5+1e2;
const int maxm = 2*maxn;
const ll inf = -1e15;
 
struct Node{
  priority_queue<ll> q1,q2;
  inline void push(ll x) {q1.push(x);}
  inline void erase(ll x) {q2.push(x);}
  inline ll top(){while ((!q2.empty()) && (q1.top()==q2.top())) q1.pop(),q2.pop(); return q1.top();}
};
 
Node ans[maxn];
 
struct Ju{
  int x,y;
  ll a[3][3];
  Ju operator * (Ju b)
  {
    Ju ans;
    ans.x=x;
    ans.y=b.y;
    for (rint i=0;i<=ans.x;++i)
    {
      for (rint j=0;j<=ans.y;++j) 
      {
		   ll uu = inf;
		   for (rint k=0;k<=y;++k)
        uu=max(uu,a[i][k]+b.a[k][j]);
       ans.a[i][j]=uu;
      }
    }
    return ans;
  }
};
 
int point[maxn],nxt[maxm],to[maxm];
int cnt,n,m;
int top[maxn],newnum[maxn],fa[maxn],son[maxn],size[maxn];
Ju f[4*maxn];
//Ju pre[maxn];
ll dp1[maxn],dp[maxn];
ll ans1[maxn];
int back[maxn];
int tot;
int tail[maxn];
ll val[maxn];
int leaf[maxn];
Ju caonima;

struct pp{
  ll cao,kao;
};
 
pp cnm[maxn];
 
inline void addedge(int x,int y)
{
  nxt[++cnt]=point[x];
  to[cnt]=y;
  point[x]=cnt;
}
 
inline void up(int root)
{
  f[root]=f[2*root+1]*f[2*root];
}
 
void build(int root,int l,int r)
{
  if (l==r)
  {
    int ymh = back[l];
     
    if (tail[top[ymh]]==ymh)
    {
      f[root].x=0;
      f[root].y=2;
      f[root].a[0][0]=dp[ymh];
      f[root].a[0][1]=max(dp[ymh],0ll);
    }
    else
    {  f[root].x=f[root].y=2;
      f[root].a[0][0]=dp[ymh];
      f[root].a[0][1]=dp[ymh];
      f[root].a[0][2]=inf;
      f[root].a[1][0]=inf;
      f[root].a[1][2]=inf;
      f[root].a[2][0]=dp[ymh];
      f[root].a[2][1]=ans[ymh].top();
    }
    leaf[ymh]=root;
    return;
  }
  int mid = l+r >> 1;
  build(root<<1,l,mid);
  build(root<<1|1,mid+1,r);
  up(root);
}
 
void update(int root,int l,int r,int x)
{
  if (l==r)
  {
    f[root]=caonima;
    return;
  }
  int mid = l+r >> 1;
  if (x<=mid) update(root<<1,l,mid,x);
  else update(root<<1|1,mid+1,r,x);
  up(root);
}
 
Ju query(int root,int l,int r,int x,int y)
{
  if(x<=l && r<=y)
  {
    return f[root];
  }
  int mid = l+r >> 1;
  if (y<=mid) return query(root<<1,l,mid,x,y);
  if (x>mid) return query(root<<1|1,mid+1,r,x,y);
  return query(root<<1|1,mid+1,r,x,y)*query(root<<1,l,mid,x,y);
}
 
void dfs1(int x,int faa)
{
  size[x]=1;
  int maxson=-1;
  for (int i=point[x];i;i=nxt[i])
  {
    int p = to[i];
    if (p==faa) continue;
    fa[p]=x;
    dfs1(p,x);
    size[x]+=size[p];
    if (size[p]>maxson)
    {
      maxson=size[p];
      son[x]=p;
    }
  }
}
 
void dfs2(int x,int chain)
{
  top[x]=chain;
  tail[chain]=x;
  newnum[x]=++tot;
  back[tot]=x;
  if (!son[x]) return;
  dfs2(son[x],chain);
  for (int i=point[x];i;i=nxt[i])
  {
    int p = to[i];
    if (!newnum[p]) dfs2(p,p);
  }
}
 
void solve(int x,int fa)
{
  dp[x]=dp1[x]=val[x];
  ans1[x]=val[x];
  for (rint i=point[x];i;i=nxt[i])
  {
    int p = to[i];
    if (p==fa) continue;
    solve(p,x);
    dp1[x]=max(dp1[x],dp1[x]+dp1[p]);
    ans1[x]=max(ans1[x],ans1[p]);
    if (p!=son[x]) dp[x]=max(dp[x],dp[x]+dp1[p]),ans[x].push(ans1[p]);
  }
  ans[x].push(dp[x]);
  ans[x].push(0);
  //cout<<x<<endl;
  ans1[x]=max(ans1[x],dp1[x]);
  ans1[x]=max(ans1[x],0ll);
  //cout<<x<<endl;
}
 
void modify(int x,ll y)
{
  Ju tmp = f[leaf[x]];
  if (tail[top[x]]==x) 
  {
    tmp.a[0][0]+=y-val[x];
    tmp.a[0][1]=max(0ll,tmp.a[0][0]);
  }
  else
  {
    ans[x].erase(tmp.a[0][0]);
    tmp.a[0][0]+=y-val[x];
    tmp.a[0][1]=tmp.a[0][0];
    ans[x].push(tmp.a[0][0]);
    tmp.a[2][0]=tmp.a[0][0];
    tmp.a[2][1]=ans[x].top();
  }
  val[x]=y;
  caonima=tmp;
  update(1,1,n,newnum[x]);
  //cout<<x<<" "<<top[x]<<endl;
  for (rint now = top[x];now!=1;now=top[now])
  {
    //cout<<now<<endl;
    int faa = fa[now];
    //Ju ymh = query(1,1,n,newnum[faa],newnum[faa]);
    Ju ymh = f[leaf[faa]];
    Ju lyf;
    if (newnum[now]!=newnum[tail[top[now]]]) 
     lyf= query(1,1,n,newnum[now],newnum[tail[top[now]]]);
    else
     lyf = f[leaf[now]];
    ans[faa].erase(cnm[now].kao);
    ans[faa].erase(ymh.a[0][0]);
    ymh.a[0][0]+=max(lyf.a[0][0],0ll)-max(cnm[now].cao,0ll);
    ymh.a[0][1]=ymh.a[0][0];
    ymh.a[2][0]=ymh.a[0][0];
    ans[faa].push(ymh.a[0][0]);
    ans[faa].push(lyf.a[0][1]);
    ymh.a[2][1]=ans[faa].top();
    caonima=ymh;
    update(1,1,n,newnum[faa]);
    cnm[now].kao=lyf.a[0][1];
    cnm[now].cao=lyf.a[0][0];
    now=fa[now];
  }
}
 
int q;
char c;

signed main()
{
 //freopen("5210.in","r",stdin);
 //freopen("ymh.out","w",stdout);
 n=read(),q=read();
 //cout<<n<<" "<<q<<endl;
 for (rint i=1;i<=n;i++) val[i]=read();
 for (rint i=1;i<n;i++)
 {
   int x=read(),y=read();
   addedge(x,y);
   addedge(y,x);
 }
 dfs1(1,0);
 dfs2(1,1);
 solve(1,0);
 //cout<<1<<endl;
 build(1,1,n);
 //cout<<ans1[2]<<" "<<dp[2]<<" "<<dp1[2]<<endl;
 for (rint i=1;i<=n;++i)
 {
   Ju ymh = query(1,1,n,newnum[i],newnum[tail[top[i]]]);
   cnm[i].cao=ymh.a[0][0];
   cnm[i].kao=ymh.a[0][1];
 }
 for (rint i=1;i<=q;++i)
 {
   c=getchar();
   while (c<'A' || c>'Z') c=getchar();
   if (c=='M')
   {
     ll x=read(),y=read();
     modify(x,y);
   }
   else
   {
     int x=read();
     Ju ymh = query(1,1,n,newnum[x],newnum[tail[top[x]]]);
     cout<<max(ymh.a[0][1],max(ymh.a[0][0],0ll))<<"\n";
   }
 }
 return 0;
}
posted @ 2019-01-21 09:15  y_immortal  阅读(144)  评论(0编辑  收藏  举报