os.listdir()

os.listdir(path)返回文件列表的顺序是任意的.

os.listdir的结果是一个list集,可以使用list的sort方法来排序。如果文件名中有数字,就用数字的排序,下面贴一下简单的示例代码:

files=os.listdir(path)
files.sort()
print files
['1.txt', '10.txt', '11.txt', '2.txt', '3.txt']
files.sort(key= lambda x:int(x[:-4]))
print files
['1.txt', '2.txt', '3.txt', '10.txt', '11.txt']
posted on 2020-10-28 12:40  一杯明月  阅读(138)  评论(0编辑  收藏  举报