【Python】python文件名和文件路径操作

Readme:

在日常工作中,我们常常涉及到有关文件名和文件路径的操作,在python里的os标准模块为我们提供了文件操作的各类函数,本文将分别介绍“获得当前路径”“获得当前路径下的所有文件和文件夹,”删除文件“,“删除目录/多个目录”,“检查文件/文件路径”,“检查文件路径是否存在”,“分离文件路径及文件名”,“分离文件扩展名“,”得到文件名”和得到”文件路径“。

 1 import os
 2 '''获得当前路径
 3 '''
 4 cwd=os.getcwd()
 5 print(cwd)
 6 
 7 
 8 '''
 9 得到当前文件夹下的所有文件和文件夹
10 '''
11 print(os.listdir())
12 
13 
14 '''
15 delete file
16 '''
17 os.remove('sw724.vaps')
18 print(os.listdir())
19 
20 
21 '''
22 删除单个目录和多个目录
23 '''
24 os.removedir()
25 os.removedir()
26 
27 
28 '''
29 检查是否是文件/文件夹
30 '''
31 print(os.path.isfile('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/sw724.vaps'))
32 print(os.path.isdir('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/sw724.vaps'))
33 
34 
35 '''
36 检查文件路径是否存在
37 '''
38 
39 print(os.path.exists('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/iiii'))
40 
41 '''
42 分离文件名
43 分离扩展名
44 
45 '''
46 [dirname,filename]=os.path.split('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/sw724.vaps')
47 print(dirname,"\n",filename)
48 
49 [fname,fename]=os.path.splitext('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/sw724.vaps')
50 print(fname,"\n",fename)
51 
52 '''
53 获得文件路径
54 获得文件名
55 获得当前环境
56 '''
57 print("get pathname:",os.path.dirname('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/sw724.vaps'))
58 print("get filename:",os.path.basename('/Users/liuxiaolong/PycharmProjects/untitled/sw724.vaps'))
59 print(os.getenv)

 

posted @ 2017-09-29 14:23  杨浪  阅读(81961)  评论(1编辑  收藏  举报