【bzoj4034】[HAOI2015]T2

siz[v]表示以v为根的子树的节点数

top[v]表示v所在的重链的顶端节点

fa[v]表示v的父亲

pos[v]表示v的父边标号

mx[v]表示v的子树中边的标号最大的那条边

 

 

参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6974c8b20100zc61.html

 

题意:

有一棵点数为 N 的树,以点 1 为根,且树点有边权。然后有 M 个

操作,分为三种:
操作 1 :把某个节点 x 的点权增加 a 。
操作 2 :把某个节点 x 为根的子树中所有点的点权都增加 a 。
操作 3 :询问某个节点 x 到根的路径中所有点的点权和。

 

第一次写树链剖分。。

 

 1 #include<algorithm>
 2 #include<iostream>
 3 #include<cstdlib>
 4 #include<cstring>
 5 #include<cstdio>
 6 #include<cmath>
 7 using namespace std;
 8 
 9 typedef long long LL;
 10 
 11 #define N 100010
 12 
 13 int id;
 14 int fa[N],siz[N],top[N];
 15 int head[N],pos[N],mx[N],v[N];
 16 LL sum[N<<2],add[N<<2];
 17 
 18 struct Node
 19 {
 20   int to,next;
 21 }e[N<<1];
 22 int cnt;
 23 
 24 int n,m;
 25 int uu,vv;
 26 
 27 int read()
 28 {
 29   int x=0,f=1;char ch=getchar();
 30   while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
 31   while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
 32   return x*f;
 33 }
 34 
 35 void link(int x,int y)
 36 {
 37   e[++cnt]=(Node){y,head[x]};
 38   head[x]=cnt;
 39 }
 40 
 41 void dfs(int x)
 42 {
 43   siz[x]=1;
 44   for (int i=head[x];i;i=e[i].next)
 45     if (e[i].to!=fa[x])
 46     {
 47       fa[e[i].to]=x;
 48       dfs(e[i].to);
 49       siz[x]+=siz[e[i].to];
 50       mx[x]=max(mx[x],mx[e[i].to]);
 51     }
 52 }
 53 
 54 void dfs2(int x,int cha)
 55 {
 56   top[x]=cha;pos[x]=mx[x]=++id;
 57   int k=0;
 58   for(int i=head[x];i;i=e[i].next)
 59     if(e[i].to!=fa[x]&&siz[e[i].to]>siz[k])
 60       k=e[i].to;
 61   if(k)
 62   {
 63     dfs2(k,cha);mx[x]=max(mx[x],mx[k]);
 64   }
 65   for(int i=head[x];i;i=e[i].next)
 66     if(e[i].to!=fa[x]&&e[i].to!=k)
 67     {
 68       dfs2(e[i].to,e[i].to);
 69       mx[x]=max(mx[x],mx[e[i].to]);
 70     }
 71 }
 72 
 73 void pushup(int now)
 74 {
 75   sum[now]=sum[now<<1]+sum[now<<1|1];
 76 }
 77 
 78 void pushdown(int nowl,int nowr,int now)
 79 {
 80   if (nowl==nowr)
 81     return;
 82   int mid=(nowl+nowr)>>1;
 83   LL t=add[now];
 84   add[now]=0;
 85   add[now<<1]+=t;
 86   add[now<<1|1]+=t;
 87   sum[now<<1]+=t*(mid-nowl+1);
 88   sum[now<<1|1]+=t*(nowr-mid);
 89 }
 90 
 91 void update(int nowl,int nowr,int now,int l,int r,LL d)
 92 {
 93   if (add[now])
 94     pushdown(nowl,nowr,now);
 95   if (nowl==l && nowr==r)
 96   {
 97     add[now]+=d;
 98     sum[now]+=(nowr-nowl+1)*d;
 99     return ;
100   }
101   int mid=(nowl+nowr)>>1;
102   if (l<=mid)
103     update(nowl,mid,now<<1,l,min(r,mid),d);
104   if (r>mid)
105     update(mid+1,nowr,now<<1|1,max(l,mid+1),r,d);
106   pushup(now);
107 }
108 
109 LL query(int nowl,int nowr,int now,int l,int r)
110 {
111   if (add[now])
112     pushdown(nowl,nowr,now);
113   if (nowl==l && nowr==r)
114     return sum[now];
115   int mid=(nowl+nowr)>>1;
116   LL ans=0;
117   if (l<=mid)
118     ans+=query(nowl,mid,now<<1,l,min(mid,r));
119   if (r>mid)
120     ans+=query(mid+1,nowr,now<<1|1,max(mid+1,l),r);
121   return ans;
122 }
123 
124 LL query(int x)
125 {
126   LL ans=0;
127   while (top[x]!=1)
128   {
129     ans+=query(1,n,1,pos[top[x]],pos[x]);
130     x=fa[top[x]];
131   }
132   ans+=query(1,n,1,1,pos[x]);
133   return ans;
134 }
135 
136 int main()
137 {
138   n=read(),m=read();
139   for (int i=1;i<=n;i++)
140     v[i]=read();
141   for (int i=1;i<n;i++)
142   {
143     uu=read(),vv=read();
144     link(uu,vv);
145     link(vv,uu);
146   }
147   dfs(1);
148   dfs2(1,1);
149   for (int i=1;i<=n;i++)
150     update(1,n,1,pos[i],pos[i],v[i]);
151   int askd,x,a;
152   while (m--)
153   {
154     askd=read(),x=read();
155     if (askd==1)
156     {
157       a=read();
158       update(1,n,1,pos[x],pos[x],a);
159     }
160     if (askd==2)
161     {
162       a=read();
163       update(1,n,1,pos[x],mx[x],a);
164     }
165     if (askd==3)
166       printf("%lld\n",query(x));
167   }
168   return 0;
169 }

 

posted @ 2016-03-28 11:56  Yangjiyuan  阅读(169)  评论(0编辑  收藏  举报