ESP8266 LUA脚本语言开发: 准备工作-官网获取LUA固件

 

 

 

 

前言

  这节咱去官网上获取lua开发的固件.

 

官网下载

下面是我以前写的,咱不使用官网下载的固件,咱使用自己编译的固件..

填写好自己的的邮箱地址,然后选择好自己需要的功能,一会编译好的固件就会发到您的邮箱

地址

https://nodemcu-build.com/

 

 

我一开始用的QQ邮箱,不过后来不知道怎么的我的qq邮箱不可以了,,,,所以就用的自己的新浪邮箱

 

 

 

 

 

然后就会出现下面的界面,,等着哈

 

 

 

 

邮件发过来啦

 

 

 

 这样就在官网上获取了固件了.

 

 

 

 

刷的时候刷其中一个进去就可以

 

注:不用刷,咱不用官方的固件..

 

posted on 2019-11-28 06:27  广源时代  阅读(1311)  评论(0编辑  收藏  举报

导航

淘宝 QQ群