BZOJ1031 [JSOI2007]字符加密

Description

 喜欢钻研问题的JS同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法
:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。例如下图,可以读作:

 

JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0把它们按照字符串的大小排序:07JSOI 7JSOI0 I07JSO JSOI07
 OI07JS SOI07J读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串(其实这个加密手段实在很容易破解,鉴于这是
突然想出来的,那就^^)。但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?

Input

 输入文件包含一行,欲加密的字符串。注意字符串的内容不一定是字母、数字,也可以是符号等。

Output

 输出一行,为加密后的字符串。

Sample Input

JSOI07

Sample Output

I0O7SJ

HINT

对于100%的数据字符串的长度不超过100000。

题解

直接把原串复制一遍接在后面然后跑后缀数组即可。

附代码:

#include <algorithm>
#include <cstdio>
const int N = 400050;
char s[N];
int sa[N];
int c[N], tmp[2][N];
int main() {
 scanf("%s", s);
 int n, m = 128, i, j;
 int *x = tmp[0], *y = tmp[1];
 for (i = 0; i < m; ++i) c[i] = 0;
 for (n = 0; s[n]; ++n) ++c[x[n] = s[n]];
 for (i = 0; i < n; ++i) ++c[x[n + i] = s[n + i] = s[i]];
 n *= 2;
 for (i = 1; i < m; ++i) c[i] += c[i - 1];
 for (i = n - 1; i >= 0; --i) sa[--c[x[i]]] = i;
 for (int k = 1; k < n; k <<= 1) {
  j = 0;
  for (i = n - k; i < n; ++i) y[j++] = i;
  for (i = 0; i < n; ++i) if (sa[i] >= k) y[j++] = sa[i] - k;
  for (i = 0; i < m; ++i) c[i] = 0;
  for (i = 0; i < n; ++i) ++c[x[y[i]]];
  for (i = 1; i < m; ++i) c[i] += c[i - 1];
  for (i = n - 1; i >= 0; --i) sa[--c[x[y[i]]]] = y[i];
  std::swap(x, y);
  j = 0;
  x[sa[0]] = j++;
  for (i = 1; i < n; ++i)
   x[sa[i]] = y[sa[i]] == y[sa[i - 1]] && y[sa[i] + k] == y[sa[i - 1] + k] ? j - 1 : j++;
  if ((m = j) == n) break;
 }
 for (int i = 0; i < n; ++i)
  if (sa[i] < n / 2)
   putchar(s[(sa[i] + n / 2 - 1) % (n / 2)]);
 return 0;
}

 

posted @ 2017-06-12 09:55  _rqy  阅读(198)  评论(0编辑  收藏  举报