【bzoj1066】【luogu2472】[SCOI2007]蜥蜴

1066: [SCOI2007]蜥蜴

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 162 MB

Description

 在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。

Input

 输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱
,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。

Output

 输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。

Sample Input

5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........

Sample Output

1

HINT

 

100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4

 

Source

最大流的做法。。。 限制在点上,所以拆点,控制流量,每个点流量为高度。S向每个有蜥蜴的点连流量为1的边,表示这里最初有1只蜥蜴。每个能跳出的点向T连inf的边,然后能互相到达的点互相连inf的边。搞定
 1 // It is made by XZZ
 2 #include<cstdio>
 3 #include<algorithm>
 4 #include<cstring>
 5 using namespace std;
 6 #define rep(a,b,c) for(rg int a=b;a<=c;a++)
 7 #define drep(a,b,c) for(rg int a=b;a>=c;a--)
 8 #define erep(a,b) for(rg int a=fir[b];a;a=nxt[a])
 9 #define il inline
10 #define rg register
11 #define vd void
12 #define t (dis[i])
13 typedef long long ll;
14 il int gi(){  
15   rg int x=0;rg char ch=getchar();
16   while(ch<'0'||ch>'9')ch=getchar();
17   while(ch>='0'&&ch<='9')x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
18   return x;
19 }
20 const int maxn=21*21*2+3,S=801,T=802,maxm=(400*2+400*41)<<1;
21 int fir[maxn],head[maxn],nxt[maxm],dis[maxm],w[maxm],id=1,dep[maxn];
22 il vd add(int a,int b,int c){
23   nxt[++id]=fir[a],fir[a]=id,dis[id]=b,w[id]=c;
24   if(c)add(b,a,0);
25 }
26 int num[21][21];
27 char yes[21][21],h[21][21];
28 inline bool BFS() {
29   int que[maxn],hd=0,tl=1;
30   que[0]=S;bool yes[maxn]={0};
31   yes[S]=1,dep[S]=0;
32   while(hd^tl) {
33   int now=que[hd++];
34   for(int i=fir[now];i;i=nxt[i])
35     if(w[i]>0&&!yes[t])yes[t]=1,que[tl++]=t,dep[t]=dep[now]+1;
36   }
37   return yes[T];
38 }
39 inline int Dinic(int now,int h) {
40   if(now==T)return h;
41   int ans=0;
42   for(int&i=head[now];i;i=nxt[i])
43   if(w[i]>0&&dep[t]==dep[now]+1) {
44     int D=Dinic(t,min(h,w[i]));
45     w[i]-=D,w[i^1]+=D,ans+=D,h-=D;
46     if(h==0)return ans;
47   }
48   return ans;
49 }
50 int main(){
51   rg int r=gi(),c=gi(),d=gi(),ans=0;
52   rep(i,1,r)scanf("%s",h[i]+1);
53   rep(i,1,r)scanf("%s",yes[i]+1);
54   rg int Id=0;
55   rep(i,1,r)rep(j,1,c)
56   if(h[i][j]-'0'){
57     num[i][j]=++Id,++Id;add(num[i][j],num[i][j]+1,h[i][j]-'0');
58     if(yes[i][j]=='L')add(S,num[i][j],1),ans++;
59     if(i<=d||j<=d||r-i+1<=d||c-j+1<=d)add(num[i][j]+1,T,2333);
60   }
61   rep(i,1,r)rep(j,1,c)if(num[i][j])rep(I,1,r)rep(J,1,c)if(num[I][J]&&(i-I)*(i-I)+(j-J)*(j-J)<=d*d)add(num[i][j]+1,num[I][J],2333);
62   while(BFS())memcpy(head,fir,sizeof fir),ans-=Dinic(S,2333);
63   printf("%d\n",ans);
64   return 0;
65 }
View Code

PS.状态不佳。。。

posted @ 2017-07-24 09:20  菜狗xzz  阅读(86)  评论(0编辑  收藏