Docker安装

1、安装软件包

yum install -y yum-utils

2、设置镜像仓库

a、国外(很慢,不推荐):
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

b、国内-阿里云(很快,推荐):

 yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

3、安装docker引擎

yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

4、启动docker

systemctl start docker

5、测试docker是否安装成功

docker version

出现如下界面,表示安装成功:

 

卸载docker

1、删除依赖

yum remove docker \
         docker-client \
         docker-client-latest \
         docker-common \
         docker-latest \
         docker-latest-logrotate \
         docker-logrotate \
         docker-engine

2、删除资源(默认路径)

rm -rf /var/lib/docker
rm -rf /var/lib/containerd

 

其它命令:

systemctl restart docker  #重启docker
systemctl stop docker    #停止docker
systemctl enable docker   #设置开机启动docker

 

 

posted @ 2021-04-05 16:24  仅此而已-远方  阅读(30)  评论(0编辑  收藏  举报