bzoj 1095: [ZJOI2007]Hide 捉迷藏

2016-06-23

这种题果然不是我这种智商的人可以做的。。

网上两种做法,一种把树转化成括号序列  再用线段树维护好几个量(简直太神啦。。可惜蒟蒻看不懂)

还有一种是 先把树每次点分治的重心连向上一层的重心,重建一棵树。再来三个堆,

C.每个重心存所有子树到其距离
B.每个重心存各个子树最大值,即子结点堆C的最大值
A.全局一个堆,维护答案最大值,存每个堆B的最大值和次大值之和
由于重建后树高log(n),所以时间可以保证。
 1 #include<cstdio>
 2 #include<iostream>
 3 #include<cstring>
 4 #include<algorithm>
 5 #include<cstdlib>
 6 #include<queue>
 7 #define M 100005
 8 #define ll long long
 9 using namespace std;
 10 ll read()
 11 {
 12   char ch=getchar();
 13   ll x=0,f=1;
 14   for(;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar())
 15    if(ch=='-')
 16     f=-1;
 17   for(;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar())
 18    x=x*10+ch-'0';
 19   return x*f;
 20 }
 21 struct data
 22 {
 23   priority_queue<int> A,B;
 24   void push(int x)
 25    {
 26      A.push(x);
 27    }
 28   void shan(int x)
 29    {
 30      B.push(x);
 31    }
 32   void pop()
 33    {
 34     for(;B.size()&&A.top()==B.top();A.pop(),B.pop());
 35      if(A.size())
 36       A.pop();
 37    }
 38   int top()
 39    {
 40      for(;B.size()&&A.top()==B.top();A.pop(),B.pop());
 41      if(!A.size())
 42       return 0;
 43      return A.top();
 44    }
 45   int size()
 46    {
 47      return A.size()-B.size();
 48    }
 49   int stop()
 50    {
 51      if(size()<2)
 52       return 0;
 53      int x=top();
 54      pop();
 55      int y=top();
 56      push(x);
 57      return y;
 58    }
 59 }A,B[M],C[M];
 60 int bin[M],Log[2*M],cnt,next[2*M],head[M],u[2*M],n,st[2*M][22],deep[M],sum,size[M],f[M],G;
 61 bool yy[M];
 62 int fa[M],col[M],pos[M],T;
 63 void jia(int a1,int a2)
 64 {
 65   next[++cnt]=head[a1];
 66   head[a1]=cnt;
 67   u[cnt]=a2;
 68 }
 69 void dfs(int x,int F)
 70 {
 71   st[++T][0]=deep[x];
 72   pos[x]=T;
 73   for(int i=head[x];i;i=next[i])
 74    if(u[i]!=F)
 75     {
 76      deep[u[i]]=deep[x]+1;
 77       dfs(u[i],x);
 78       st[++T][0]=deep[x];
 79     }
 80 }
 81 void getroot(int x,int F)
 82 {
 83   size[x]=1;
 84   f[x]=0;
 85   for(int i=head[x];i;i=next[i])
 86    if(!yy[u[i]]&&u[i]!=F)
 87     {
 88       getroot(u[i],x);
 89       f[x]=max(f[x],size[u[i]]);
 90       size[x]+=size[u[i]];
 91     }
 92   f[x]=max(f[x],sum-size[x]);
 93   if(f[x]<f[G])
 94    G=x;
 95 }
 96 void fen(int x)
 97 {
 98   yy[x]=1;
 99   for(int i=head[x];i;i=next[i])
100    if(!yy[u[i]])
101     {
102       G=0;
103       sum=size[u[i]];
104       getroot(u[i],x);
105       fa[G]=x;
106       fen(G);
107     }
108 }
109 int stt(int x,int y)
110 {
111   int q=pos[x],w=pos[y];
112   if(q>w)
113    swap(q,w);
114   int t=Log[w-q+1];
115   return min(st[q][t],st[w-bin[t]+1][t]);
116 }
117 void kai(int x,int y)
118 {
119   if(x==y)
120    {
121      B[x].push(0);
122      if(B[x].size()==2)
123       A.push(B[x].top());
124    }
125   if(!fa[x])
126    return;
127   int f1=fa[x],D=deep[f1]+deep[y]-2*stt(f1,y),E=C[x].top();
128   C[x].push(D);
129   if(D>E)
130    {
131      int a1=B[f1].top()+B[f1].stop(),si=B[f1].size();
132      if(E)
133       B[f1].shan(E);
134      B[f1].push(D);
135      int a2=B[f1].top()+B[f1].stop();
136      if(a2>a1)
137       {
138         if(si>=2)
139          A.shan(a1);
140         if(B[f1].size()>=2)
141          A.push(a2);
142      }
143    }
144   kai(f1,y);
145 }
146 void guan(int x,int y)
147 {
148   if(x==y)
149    {
150      if(B[x].size()==2)
151       A.shan(B[x].top());
152      B[x].shan(0);
153    }
154   if(!fa[x])
155    return;
156   int f1=fa[x],D=deep[f1]+deep[y]-2*stt(f1,y),E=C[x].top();
157   C[x].shan(D);
158   if(D==E)
159    {
160      int a1=B[f1].top()+B[f1].stop(),si=B[f1].size();
161      B[f1].shan(D);
162      if(C[x].top())
163       B[f1].push(C[x].top());
164      int a2=B[f1].top()+B[f1].stop();
165      if(a2<a1)
166       {
167         if(si>=2)
168          A.shan(a1);
169         if(B[f1].size()>=2)
170          A.push(a2);
171      }
172    }
173   guan(f1,y);
174 }
175 int main()
176 {
177   n=read();
178   for(int i=1;i<n;i++)
179    {
180      int a1=read(),a2=read();
181      jia(a1,a2);
182      jia(a2,a1);
183    }
184   bin[0]=1;
185   for(int i=1;i<=20;i++)
186    bin[i]=bin[i-1]*2;
187   Log[0]=-1;
188   for(int i=1;i<=200000;i++)
189    Log[i]=Log[i/2]+1;
190   dfs(1,0);
191   for(int i=T;i;i--)
192    for(int j=1;j<=19;j++)
193     if(i+bin[j]-1<=T)
194      st[i][j]=min(st[i][j-1],st[i+bin[j-1]][j-1]);
195   f[0]=0x7fffffff;
196   sum=n;
197   getroot(1,0);
198   fen(G);
199   for(int i=1;i<=n;i++)
200    col[i]=1;
201   for(int i=1;i<=n;i++)
202    C[i].push(0);
203   for(int i=1;i<=n;i++)
204    kai(i,i);
205   char ch[10];
206   int qqq=n;
207   int m=read();
208   for(;m;m--)
209    {
210      scanf("%s",ch);
211      if(ch[0]=='G')
212       {
213         if(qqq<=1)
214          printf("%d\n",qqq-1);
215         else
216          printf("%d\n",A.top());
217      }
218     else
219      {
220        int a1=read();
221        if(col[a1])
222         {
223           qqq--;
224           guan(a1,a1);
225         }
226       else
227        {
228          qqq++;
229          kai(a1,a1);
230        }
231       col[a1]^=1;
232      }
233    }
234   return 0;
235 }

 

 

 

posted @ 2016-06-23 17:28  xiw5  阅读(314)  评论(0编辑  收藏