bzoj 1093: [ZJOI2007]最大半连通子图

2016-06-21

读一下题目,发现环内肯定在一个半联通子图内,于是先tarjan缩点,然后就是找这个图的最长链及数目。拓扑一下即可。

注意注意  此题一定要将边进行判重。

 

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstring>
 3 #include<cstdio>
 4 #include<algorithm>
 5 #include<queue>
 6 #include<cstdlib>
 7 #include<map>
 8 #define ll long long
 9 #define M 2000009
 10 using namespace std;
 11 ll read()
 12 {
 13   char ch=getchar();
 14   ll x=0,f=1;
 15   for(;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar())
 16    if(ch=='-')
 17     f=-1;
 18   for(;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar())
 19    x=x*10+ch-'0';
 20   return x*f;
 21 }
 22 int du[M],dfn[M],low[M],K,n,m,tot,head[M],next[M],u[M],belong[M],cnt,T,q[M],sum,he[M];
 23 bool f[M];
 24 int ss;
 25 struct data
 26 {
 27   int d,s;
 28 }a[M],qq[M];
 29 bool cmp(data a1,data a2)
 30 {
 31   if(a1.s==a2.s)
 32    return a1.d<a2.d;
 33   return a1.s<a2.s;
 34 }
 35 void jia(int a1,int a2)
 36 {
 37   next[++cnt]=head[a1];
 38   head[a1]=cnt;
 39   u[cnt]=a2;
 40 }
 41 void tarjin(int x)
 42 {
 43   dfn[x]=low[x]=++T;
 44   q[++tot]=x;
 45   f[x]=1;
 46   for(int i=head[x];i;i=next[i])
 47    if(!dfn[u[i]])
 48     {
 49       tarjin(u[i]);
 50       low[x]=min(low[x],low[u[i]]);
 51     }
 52    else if(f[u[i]])
 53       low[x]=min(low[x],dfn[u[i]]);
 54   if(low[x]==dfn[x])
 55    {
 56      sum++;
 57      for(;q[tot]!=x;tot--)
 58       {
 59         he[sum]++;
 60         belong[q[tot]]=sum;
 61         f[q[tot]]=0;
 62       }
 63     he[sum]++;
 64     belong[x]=sum;
 65     f[x]=0;
 66     tot--;
 67    }
 68 }
 69 int main()
 70 {
 71   n=read();
 72   m=read();
 73   K=read();
 74   for(int i=1;i<=m;i++)
 75    {
 76      int a=read(),b=read();
 77      jia(a,b);
 78    }
 79   sum=n;
 80   for(int i=1;i<=n;i++)
 81    if(!dfn[i])
 82     tarjin(i);
 83   for(int i=1;i<=n;i++)
 84    for(int j=head[i];j;j=next[j])
 85      {
 86       qq[++ss].s=belong[i];
 87       qq[ss].d=belong[u[j]];
 88     }
 89   sort(qq+1,qq+ss+1,cmp);
 90   for(int i=1;i<=ss;i++)
 91    if(qq[i].s!=qq[i].d&&(qq[i].s!=qq[i-1].s||qq[i].d!=qq[i-1].d))
 92     {
 93      jia(qq[i].s,qq[i].d);
 94      du[qq[i].d]++;
 95     }
 96   int h=0,t=0;
 97   for(int i=n+1;i<=sum;i++)
 98    if(!du[i])
 99     {
100       q[++t]=i;
101       a[i].d=he[i];
102       a[i].s=1;
103     }
104   for(;h<t;)
105    {
106      int p=q[++h];
107      for(int i=head[p];i;i=next[i])
108       {
109         du[u[i]]--;
110         if(!du[u[i]])
111          q[++t]=u[i];
112         if(a[u[i]].d==a[p].d+he[u[i]])
113          a[u[i]].s=(a[u[i]].s+a[p].s)%K;
114       if(a[u[i]].d<a[p].d+he[u[i]])
115          {
116           a[u[i]].d=a[p].d+he[u[i]];
117         a[u[i]].s=a[p].s;
118        }
119      }
120    }
121   int mx=0,mxx=0;
122   for(int i=n+1;i<=sum;i++)
123    {
124     if(a[i].d==mx)
125      mxx=(mxx+a[i].s)%K;
126     if(a[i].d>mx)
127      {
128        mx=a[i].d;
129        mxx=a[i].s;
130      }
131    }
132   printf("%d\n%d",mx,mxx);
133   return 0;
134 }

 

posted @ 2016-06-21 15:25  xiw5  阅读(...)  评论(...编辑  收藏