day 12 zuoye

复习# 函数 —— 2天
  # 函数的定义和调用
  # def 函数名(形参):
    #函数体
    #return 返回值
  #调用 函数名(实参)
  # 站在形参的角度上 : 位置参数,*args,默认参数(陷阱),**kwargs
  # 站在实参的角度上 : 按照位置传,按照关键字传
  # 返回值:没有返回值 返回一个值 返回多个值
  # 接收返回值:没有返回值不接收,返回一个值用一个变量接收,返回多个值用一个变量或者对应数目的变量接收
# 闭包函数 —— 在内部函数引用外部函数的变量
# 装饰器函数—— 装饰器一定是闭包函数
  # 装饰器的作用 : 在不改变原来函数的调用方式的情况下 在这个函数的前后添加新的功能
  # 完美的符合了一个开发原则 :开放封闭原则
    # 对扩展是开发的
    # 对修改是封闭的
  # 基础的装饰器
    # from functools import wraps
    # def wrapper(func):
    #   @wraps(func)
    #   def inner(*args,**kwargs):
    #     '''在函数被调用之前添加的代码'''
    #     ret = func(*args,**kwargs)  # func是被装饰的函数 在这里被调用
    #     '''在函数被调用之后添加的代码'''
    #     return ret
    #   return inner
    # 使用 —— @wrapper
    # @wrapper
    # def func():  #inner
    #   pass
    #
    # func.__name__
  # 带参数的装饰器
    # @wrapper -- > @warapper(argument)
    # 三层嵌套函数
    # def outer(形参):
    #   def wrapper(func):
    #     def inner(*args,**kwargs):
    #       '''在函数被调用之前添加的代码'''
    #       ret = func(*args,**kwargs)  # func是被装饰的函数 在这里被调用
    #       '''在函数被调用之后添加的代码'''
    #       return ret
    #     return inner
    #   return wrapper
    # @outer(True)
    # def func():
    #   pass
  # 多个装饰器装饰一个函数
    # 俄罗斯套娃

  #def wrapper1(func):
    #   @wraps(func)
    #   def inner(*args,**kwargs):
    #     print('before 1')
    #     print('******')
    #     ret = func(*args,**kwargs)  # func是被装饰的函数 在这里被调用
    #     '''在函数被调用之后添加的代码'''
    #     return ret
  # def wrapper2(func):
  #   @wraps(func)
  #   def inner(*args,**kwargs):
  #     print('before 2')
  #     ret = func(*args,**kwargs)  # func是被装饰的函数 在这里被调用
  #     '''在函数被调用之后添加的代码'''
  #     return ret
  #  @wrapper1
  #  @wrapper2
  #  def func():
  #    print('111')
# 迭代器和生成器 —— 两天
# 内置函数 —— 两天

posted @ 2020-02-27 20:47  西半球  阅读(...)  评论(...编辑  收藏