xgqfrms™, xgqfrms® : xgqfrms's offical website of cnblogs! xgqfrms™, xgqfrms® : xgqfrms's offical website of GitHub!

GitHub Actions & GITHUB_TOKEN All In One

GitHub Actions & GITHUB_TOKEN All In One

Actions secrets

# usage


https://github.com/xgqfrms/GitHub-Actions-All-in-One/settings/secrets/actions

step by step tutorials

  1. add

https://github.com/xgqfrms/wcui/settings/secrets/actions

  1. new

GIT_COMMIT_TOKEN

https://github.com/xgqfrms/wcui/settings/secrets/actions/new

  1. update

https://github.com/xgqfrms/wcui/settings/secrets/actions/GIT_COMMIT_TOKEN

environment secrets

https://github.com/xgqfrms/wcui/settings/environments

https://github.com/xgqfrms/wcui/settings/environments/new

https://github.com/xgqfrms/wcui/settings/environments/549224995/edit

GITHUB_ENV

GITHUB_ENV_TOKEN => ENV_GITHUB_TOKEN

Personal access tokens

https://github.com/settings/tokens

https://github.com/settings/tokens/new

GitHub Secrets All In One

https://www.cnblogs.com/xgqfrms/p/14077100.html

GitHub Actions In Action All In One

https://www.cnblogs.com/xgqfrms/p/12818058.html

refs©xgqfrms 2012-2020

www.cnblogs.com/xgqfrms 发布文章使用:只允许注册用户才可以访问!

原创文章,版权所有©️xgqfrms, 禁止转载 🈲️,侵权必究⚠️!


posted @ 2022-07-08 19:46  xgqfrms  阅读(113)  评论(0编辑  收藏  举报