C#开发串口总结,并提炼串口辅助类到公用类库中

开发C#相关的项目有很多年了,一直没有接触串口的开发,近期由于工作的需要,需要了解熟悉对硬件串口的开发,通过对串口的深入了解,串口也不再是什么神秘的东西,利用SerailPort组件,对串口的各种操作也非常的方便,由于本人总是喜欢把一些常用的东西封装成可供重复利用的类库,因此,阅百家代码,提炼总结优化,把对串口的操作封装成一个公用的类库,应付日常的串口编程开发,也算是工作的一个阶段性总结吧。

先上图,了解串口的一些基本的东西,并逐步介绍相关的知识。

 

微软在 .NET FrameWork2.0中对串口通讯进行了封装,我们可以在.net2.0及以上版本开发时直接使用SerialPort类对串口进行读写操作。
 
SerialPort类的属性主要包括:
    1)串口名称(PortName) 
    2)波特率(BaudRate)
    3)数据位 DataBits
    4)停止位 StopBits
    5)奇偶校验 Parity 
 
SerialPort类的事件主要包括:
    DataReceived:用于异步接收串口数据事件

    ErrorReceived:错误处理事件

SerialPort类的方法主要包括: 

    Open();Close();Read();Write()、DiscardInBuffer()、DiscardOutBuffer()等

 

从上面的测试例子图中,我们可以看到,一般对串口的操作,需要提供串口号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验的参数,用来构造一个串口操作类,以便实现具体的串口操作,而这些参数有的是系统内置的枚举参数,我们可以通过遍历枚举对象来绑定下来列表(如停止位、奇偶校验);但有些参数却不是系统内置的枚举类型,例如波特率、数据位等,而且对这些参数操作也是串口开发经常用到的,因此,第一步,我对这些参数的绑定做了一个简单的封装。

1、先构造波特率、数据位这两个枚举对象,方便实际操作。

    /// <summary>
    
/// 串口数据位列表(5,6,7,8)
    
/// </summary>
    public enum SerialPortDatabits : int
    {
        FiveBits 
= 5,
        SixBits 
= 6,
        SeventBits 
= 7,
        EightBits 
= 8
    }

    
/// <summary>
    
/// 串口波特率列表。
    
/// 75,110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,56000,57600,
    
/// 115200,128000,230400,256000
    
/// </summary>
    public enum SerialPortBaudRates : int
    {
        BaudRate_75 
= 75,
        BaudRate_110 
= 110,
        BaudRate_150 
= 150,
        BaudRate_300 
= 300,
        BaudRate_600 
= 600,
        BaudRate_1200 
= 1200,
        BaudRate_2400 
= 2400,
        BaudRate_4800 
= 4800,
        BaudRate_9600 
= 9600,
        BaudRate_14400 
= 14400,
        BaudRate_19200 
= 19200,
        BaudRate_28800 
= 28800,
        BaudRate_38400 
= 38400,
        BaudRate_56000 
= 56000,
        BaudRate_57600 
= 57600,
        BaudRate_115200 
= 115200,
        BaudRate_128000 
= 128000,
        BaudRate_230400 
= 230400,
        BaudRate_256000 
= 256000
   } 

 

2、对常用的参数下拉列表绑定做一个封装。

        /// <summary>
        
/// 设置串口号
        
/// </summary>
        
/// <param name="obj"></param>
        public static void SetPortNameValues(ComboBox obj)
        {
            obj.Items.Clear();
            
foreach (string str in SerialPort.GetPortNames())
            {
                obj.Items.Add(str);
            }
        }

        
/// <summary>
        
/// 设置波特率
        
/// </summary>
        public static void SetBauRateValues(ComboBox obj)
        {
            obj.Items.Clear();
            
foreach (SerialPortBaudRates rate in Enum.GetValues(typeof(SerialPortBaudRates)))
            {
                obj.Items.Add(((
int)rate).ToString());
            }
        }

        
/// <summary>
        
/// 设置数据位
        
/// </summary>
        public static void SetDataBitsValues(ComboBox obj)
        {
            obj.Items.Clear();
            
foreach (SerialPortDatabits databit in Enum.GetValues(typeof(SerialPortDatabits)))
            {
                obj.Items.Add(((
int)databit).ToString());
            }
        }

        
/// <summary>
        
/// 设置校验位列表
        
/// </summary>
        public static  void SetParityValues(ComboBox obj)
        {
            obj.Items.Clear();
            
foreach (string str in Enum.GetNames(typeof(Parity)))
            {
                obj.Items.Add(str);
            }
        }

        
/// <summary>
        
/// 设置停止位
        
/// </summary>
        public static void SetStopBitValues(ComboBox obj)
        {
            obj.Items.Clear();
            
foreach (string str in Enum.GetNames(typeof(StopBits)))
            {
                obj.Items.Add(str);
            } 
       }

这样我们在窗体界面代码中,绑定相关参数的数据源就很方便了,如下所示。

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            BindData();
        }

        
private void BindData()
        {
            
//绑定端口号
            SerialPortUtil.SetPortNameValues(txtPort);
            txtPort.SelectedIndex 
= 0;

            
//波特率
            SerialPortUtil.SetBauRateValues(txtBaudRate);
            txtBaudRate.SelectedText 
= "57600";

            
//数据位
            SerialPortUtil.SetDataBitsValues(txtDataBits);
            
this.txtDataBits.SelectedText = "8";

            
//校验位
            SerialPortUtil.SetParityValues(txtParity);
            
this.txtParity.SelectedIndex = 0;

            
//停止位
            SerialPortUtil.SetStopBitValues(txtStopBit);
            
this.txtStopBit.SelectedIndex = 1;
          
            
this.btnSend.Enabled = isOpened;
        }

 

 

3、 为了方便构造封装的窗口类,提供了两个不同类型参数的串口辅助类构造函数,一个可以使用枚举参数,一个使用字符串参数(最终转换为枚举参数对象),如下所示。使用枚举对象,不需要记住不同参数应该填写那些值,只需要从枚举中选择即可,方便又直观。

        /// <summary>
        
/// 参数构造函数(使用枚举参数构造)
        
/// </summary>
        
/// <param name="baud">波特率</param>
        
/// <param name="par">奇偶校验位</param>
        
/// <param name="sBits">停止位</param>
        
/// <param name="dBits">数据位</param>
        
/// <param name="name">串口号</param>
        public SerialPortUtil(string name, SerialPortBaudRates baud, Parity par, SerialPortDatabits dBits, StopBits sBits)
        {
            _portName 
= name;
            _baudRate 
= baud;
            _parity 
= par;
            _dataBits 
= dBits;
            _stopBits 
= sBits;

            comPort.DataReceived 
+= new SerialDataReceivedEventHandler(comPort_DataReceived);
            comPort.ErrorReceived 
+= new SerialErrorReceivedEventHandler(comPort_ErrorReceived);
        }

        
/// <summary>
        
/// 参数构造函数(使用字符串参数构造)
        
/// </summary>
        
/// <param name="baud">波特率</param>
        
/// <param name="par">奇偶校验位</param>
        
/// <param name="sBits">停止位</param>
        
/// <param name="dBits">数据位</param>
        
/// <param name="name">串口号</param>
        public SerialPortUtil(string name, string baud, string par, string dBits, string sBits)
        {
            _portName 
= name;
            _baudRate 
= (SerialPortBaudRates)Enum.Parse(typeof(SerialPortBaudRates), baud);
            _parity 
= (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), par);
            _dataBits 
= (SerialPortDatabits)Enum.Parse(typeof(SerialPortDatabits), dBits);
            _stopBits 
= (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), sBits);

            comPort.DataReceived 
+= new SerialDataReceivedEventHandler(comPort_DataReceived);
            comPort.ErrorReceived 
+= new SerialErrorReceivedEventHandler(comPort_ErrorReceived);
       }

构造函数做好了,就很方便在实际的窗体界面函数中构造串口实例了,如下使用代码所示:

        private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
try
            {
                
if (serial == null)
                {
                    
try
                    {
                        
string portname = this.txtPort.Text;
                        SerialPortBaudRates rate 
= (SerialPortBaudRates)Enum.Parse(typeof(SerialPortBaudRates), this.txtBaudRate.Text);//int.Parse(this.txtBaudRate.Text);
                        SerialPortDatabits databit = (SerialPortDatabits)int.Parse(this.txtDataBits.Text);
                        Parity party 
= (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), this.txtParity.Text);
                        StopBits stopbit 
= (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), this.txtStopBit.Text);

                        
//使用枚举参数构造
                        
//serial = new SerialPortUtil(portname, rate, party, databit, stopbit);
                        
                        
//使用字符串参数构造
                        serial = new SerialPortUtil(portname, this.txtBaudRate.Text, this.txtParity.Text, this.txtDataBits.Text, this.txtStopBit.Text);
                        serial.DataReceived 
+= new DataReceivedEventHandler(serial_DataReceived);

                    }
                    
catch (Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message);
                        serial 
= null;
                        
return;
                    }
                }

                
if (!isOpened)
                {                    
                    serial.OpenPort();
                    btnConnect.Text 
= "断开";
                }
                
else
                {
                    serial.ClosePort();
                    serial 
= null;

                    btnConnect.Text 
= "连接";
                }
                
                isOpened 
= !isOpened;
                
this.btnSend.Enabled = isOpened;
                
this.lblTips.Text = isOpened ? "已连接" : "未连接";
            }
            
catch (Exception ex)
            {
                
this.lblTips.Text = ex.Message;
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
       }

 

4、对串口数据的发送以及串口的一些基本操作进行简单封装,方便辅助类对串口进行相关操作。

        /// <summary>
        
/// 端口是否已经打开
        
/// </summary>
        public bool IsOpen
        {
            
get
            {
                
return comPort.IsOpen;
            }
        }

        
/// <summary>
        
/// 打开端口
        
/// </summary>
        
/// <returns></returns>
        public void OpenPort()
        {
            
if (comPort.IsOpen) comPort.Close();

            comPort.PortName 
= _portName;
            comPort.BaudRate 
= (int)_baudRate;
            comPort.Parity 
= _parity;
            comPort.DataBits 
= (int)_dataBits;
            comPort.StopBits 
= _stopBits;

            comPort.Open();
        }

        
/// <summary>
        
/// 关闭端口
        
/// </summary>
        public void ClosePort()
        {
            
if (comPort.IsOpen) comPort.Close();
        }

        
/// <summary>
        
/// 丢弃来自串行驱动程序的接收和发送缓冲区的数据
        
/// </summary>
        public void DiscardBuffer()
        {
            comPort.DiscardInBuffer();
            comPort.DiscardOutBuffer();
        }

        
/// <summary>
        
/// 写入数据
        
/// </summary>
        
/// <param name="msg"></param>
        public void WriteData(string msg)
        {
            
if (!(comPort.IsOpen)) comPort.Open();

            comPort.Write(msg);
        }

        
/// <summary>
        
/// 写入数据
        
/// </summary>
        
/// <param name="msg">写入端口的字节数组</param>
        public void WriteData(byte[] msg)
        {
            
if (!(comPort.IsOpen)) comPort.Open();

            comPort.Write(msg, 
0, msg.Length);
        }

        
/// <summary>
        
/// 写入数据
        
/// </summary>
        
/// <param name="msg">包含要写入端口的字节数组</param>
        
/// <param name="offset">参数从0字节开始的字节偏移量</param>
        
/// <param name="count">要写入的字节数</param>
        public void WriteData(byte[] msg, int offset, int count)
        {
            
if (!(comPort.IsOpen)) comPort.Open();

            comPort.Write(msg, offset, count);
        }

 

6、接收数据的还原

这样基本上就对串口封装的差不多了,不过还有一个重要的操作就是对串口的数据进行接收,并进行处理。由于串口获取数据不是一次性完整的获取的,可能会被拆分为好几段,因此,如何还原接收到的数据也就是一个值得注意的问题,这个最好能根据协议来确定,如我的协议基本上是以“~”符号开始,以“#”符号结束,因此我对协议数据的还原,就有可依据的准则。

1)首先要构造一个数据处理的代理,和一个数据处理的事件参数类,如下所示。 

    public class DataReceivedEventArgs : EventArgs
    {
        
public string DataReceived;
        
public DataReceivedEventArgs(string m_DataReceived)
        {
            
this.DataReceived = m_DataReceived;
        }
    }

    public delegate void DataReceivedEventHandler(DataReceivedEventArgs e); 

2)然后构造一个数据接收和错误处理的事件,如下所示

        /// <summary>
        
/// 完整协议的记录处理事件
        
/// </summary>
        public event DataReceivedEventHandler DataReceived;
        public event SerialErrorReceivedEventHandler Error; 

3)在构造函数添加相关的事件处理,如下所示

        /// <summary>
        
/// 参数构造函数(使用枚举参数构造)
        
/// </summary>
        
/// <param name="baud">波特率</param>
        
/// <param name="par">奇偶校验位</param>
        
/// <param name="sBits">停止位</param>
        
/// <param name="dBits">数据位</param>
        
/// <param name="name">串口号</param>
        public SerialPortUtil(string name, SerialPortBaudRates baud, Parity par, SerialPortDatabits dBits, StopBits sBits)
        {
            _portName 
= name;
            _baudRate 
= baud;
            _parity 
= par;
            _dataBits 
= dBits;
            _stopBits 
= sBits;

            comPort.DataReceived 
+= new SerialDataReceivedEventHandler(comPort_DataReceived);
            comPort.ErrorReceived 
+= new SerialErrorReceivedEventHandler(comPort_ErrorReceived);
      }

 4)实现对数据的接收和错误的处理 

        /// <summary>
        /// 结束符比特
        /// </summary>
        public byte EndByte = 0x23;//string End = "#";

        
/// <summary>
        
/// 数据接收处理
        
/// </summary>
        void comPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
        {
            
//禁止接收事件时直接退出
            if (ReceiveEventFlag) return;

            
#region 根据结束字节来判断是否全部获取完成
            List
<byte> _byteData = new List<byte>();
            
bool found = false;//是否检测到结束符号
            while (comPort.BytesToRead > 0 || !found)
            {
                
byte[] readBuffer = new byte[comPort.ReadBufferSize + 1];
                
int count = comPort.Read(readBuffer, 0, comPort.ReadBufferSize);
                
for (int i = 0; i < count; i++)
                {
                    _byteData.Add(readBuffer[i]);

                    
if (readBuffer[i] == EndByte)
                    {
                        found 
= true;
                    }
                }
            } 
            
#endregion
            
            
//字符转换
            string readString = System.Text.Encoding.Default.GetString(_byteData.ToArray(), 0, _byteData.Count);
            
            
//触发整条记录的处理
            if (DataReceived != null)
            {
                DataReceived(
new DataReceivedEventArgs(readString));
            }
        }

        
/// <summary>
        
/// 错误处理函数
        
/// </summary>
        void comPort_ErrorReceived(object sender, SerialErrorReceivedEventArgs e)
        {
            
if (Error != null)
            {
                Error(sender, e);
            }
       }

 

在数据的接收还原中,我们用到了

 
 EndByte的变量,这个变量是协议数据的结束字符,如果检测到有这个字符的,就表明收到了一条完整的协议,可以把收到的字节数组组装成文本字符串,然后交给委托事件进行处理即可。

 

在外部的宿主程序中,当有数据收到的时候,辅助类会通知其对数据进行处理,如我们在宿主程序中绑定处理代码如下所示。

        void serial_DataReceived(DataReceivedEventArgs e)
        {
            
this.txtReceived.Invoke(new MethodInvoker(delegate
            {
                
this.txtReceived.AppendText(e.DataReceived + Environment.NewLine);
            }));
        }

 

这样,一旦收到一条完整的协议,界面上就会在文本框中增加一行数据,如前面的图所示

 

  

最后呈上该串口辅助类库提供下载,欢迎大家提供改善意见,多多交流。

https://files.cnblogs.com/wuhuacong/SerialPortUtil.rar 

 

主要研究技术:代码生成工具、会员管理系统、客户关系管理软件、病人资料管理软件、Visio二次开发、酒店管理系统、仓库管理系统等共享软件开发
专注于Winform开发框架/混合式开发框架Web开发框架Bootstrap开发框架微信门户开发框架的研究及应用
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com 
    

posted on 2011-07-19 21:46  伍华聪  阅读(26466)  评论(36编辑  收藏  举报

导航