JS设计模式(4)迭代器模式

什么是迭代器模式?

定义:提供一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素, 而又无须暴露该对象的内部表示。

主要解决:不同的方式来遍历整个整合对象。

何时使用:遍历一个聚合对象。

如何解决:把在元素之间游走的责任交给迭代器,而不是聚合对象。

关键代码:定义接口:done, next。

优点: 1、它支持以不同的方式遍历一个聚合对象。 2、迭代器简化了聚合类。 3、在同一个聚合上可以有多个遍历。 4、在迭代器模式中,增加新的聚合类和迭代器类都很方便,无须修改原有代码。

缺点:由于迭代器模式将存储数据和遍历数据的职责分离,增加新的聚合类需要对应增加新的迭代器类,类的个数成对增加,这在一定程度上增加了系统的复杂性。

使用场景: 1、访问一个聚合对象的内容而无须暴露它的内部表示。 2、需要为聚合对象提供多种遍历方式。 3、为遍历不同的聚合结构提供一个统一的接口。

注意事项:迭代器模式就是分离了集合对象的遍历行为,抽象出一个迭代器来负责,这样既可以做到不暴露集合的内部结构,又可让外部代码透明地访问集合内部的数据。

 

实现一个内部的迭代器

function each(arr, fn) {
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    fn(i, arr[i])
  }
}

each([1, 2, 3], function(i, n) {
  console.log(i) // 0 1 2
  console.log(n) // 1 2 3
})

可以看出内部迭代器在调用的时候非常简单,使用者不用关心迭代器内部实现的细节,但这也是内部迭代器的缺点。比如要比较两数组是否相等,只能在其回调函数中作文章了,代码如下:

const compare = function(arr1, arr2) {
  each(arr1, function(i, n) {
    if (arr2[i] !== n) {
      console.log('两数组不等')
      return
    }
  })
  console.log('两数组相等')
}

const arr1 = [1, 2, 3]
const arr2 = [1, 2, 3]
compare(arr1, arr2) // 两数组相等

 

实现一个外部的迭代器

const iterator = function(arr) {
 let current = 0
 const next = function() {
  current = current + 1
 }
 const done = function() {
  return current >= arr.length
 }
 const value = function() {
  return arr[current]
 }
 return {
  next,
  done,
  value,
 }
}

const arr1 = [1, 2 ,3]
const arr2 = [1, 2, 3]
const iterator1 = iterator(arr1)
const iterator2 = iterator(arr2)

const compare = function(iterator1, iterator2) {
 while (!iterator1.done() && !iterator2.done()) {
  if (iterator1.value() !== iterator2.value()) {
   console.log('两数组不等')
   return
  }
  iterator1.next() // 外部迭代器将遍历的权利转移到外部
  iterator2.next()
 }
 console.log('两数组相等')
}

compare(iterator1, iterator2)

 

posted @ 2018-08-16 01:41  汕大小吴  阅读(471)  评论(0编辑  收藏  举报