bzoj1791: [Ioi2008]Island 岛屿 单调队列优化dp

1791: [Ioi2008]Island 岛屿

Time Limit: 20 Sec  Memory Limit: 162 MB
Submit: 1826  Solved: 405
[Submit][Status][Discuss]

Description

你将要游览一个有N个岛屿的公园。从每一个岛i出发,只建造一座桥。桥的长度以Li表示。公园内总共有N座桥。尽管每座桥由一个岛连到另一个岛,但每座桥均可以双向行走。同时,每一对这样的岛屿,都有一艘专用的往来两岛之间的渡船。 相对于乘船而言,你更喜欢步行。你希望所经过的桥的总长度尽可能的长,但受到以下的限制。 • 可以自行挑选一个岛开始游览。 • 任何一个岛都不能游览一次以上。 • 无论任何时间你都可以由你现在所在的岛S去另一个你从未到过的岛D。由S到D可以有以下方法: o 步行:仅当两个岛之间有一座桥时才有可能。对于这种情况,桥的长度会累加到你步行的总距离;或者 o 渡船:你可以选择这种方法,仅当没有任何桥和/或以前使用过的渡船的组合可以由S走到D(当检查是否可到达时,你应该考虑所有的路径,包括经过你曾游览过的那些岛)。 注意,你不必游览所有的岛,也可能无法走完所有的桥。 任务 编写一个程序,给定N座桥以及它们的长度,按照上述的规则,计算你可以走过的桥的最大长度。 限制 2 <= N <= 1,000,000 公园内的岛屿数目。 1<= Li <= 100,000,000 桥i的长度。

Input

• 第一行包含N个整数,即公园内岛屿的数目。岛屿由1到N编号。 • 随后的N行每一行用来表示一个岛。第i 行由两个以单空格分隔的整数,表示由岛i筑的桥。第一个整数表示桥另一端的岛,第二个整数表示该桥的长度Li。你可以假设对於每座桥,其端点总是位于不同的岛上。

Output

你的程序必须向标准输出写出包含一个整数的单一行,即可能的最大步行距离。 注1:对某些测试,答案可能无法放进32-bit整数,你要取得这道题的满分,可能需要用Pascal的int64或C/C++的long long类型。 注2:在比赛环境运行Pascal程序,由标准输入读入64-bit数据比32-bit数据要慢得多,即使被读取的数据可以32-bit表示。我们建议把输入数据读入到32-bit数据类型。 评分 N不会超过4,000。

Sample Input

7
3 8
7 2
4 2
1 4
1 9
3 4
2 3


Sample Output

24

HINT

Source

题目理解一下就变成了求多棵基环外向树直径的和

对于任意一棵基环外向树,可以先对于环上每个点i做一个树形dp求出i向外延伸的最大距离

如果直径不经过环 那么在做树形dp的时候就可以找出来

如果经过环,那么在环上dp:

把每个点向外延伸的最大距离当成点权,问题即转化为求环上两点i,j 要求dis(i,j)+v[i]+v[j]最大

把无向环看作有向环,即把序列倍增一次补在后面,这样即可实现单方向转移

单调队列维护转移,在转移长度达到环长的时候head++

http://blog.csdn.net/vmurder/article/details/38940815

 

我写错了很多地方:

1.维护单调队列单调性时求两点距离错了

2.先没想到直径可以不经过环

3.数组爆掉

4.爆栈

前面3点在经过3h的调试之后更正了

第四点无法优化,因为bzoj好像不让自己扩栈?

 

爆栈这个问题,其实可以避免

我是dfs找环 再dfs环求dp  (不炸成瓜皮才怪)

看了看网上更优的方法,可以先求每个联通块,然后对联通块topsort,topsort的时候顺便转移dp

感觉自己宛如一个zz,又忘记了topsort求环

 
下面是我的代码 
 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define N 1000005
 3 #define ll long long
 4 #pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
 5 using namespace std;
 6 int n,tot,cnt,tp,fg,num,siz[N],s[N],q[N<<1],hd[N];
 7 int cir[N],bl[N],g[N<<1],d[N<<1],vis[N];
 8 ll len,ans[N],f[N],dis[N<<1],dp[N];
 9 struct edge{int v,w,next;}e[N<<1];
 10 void adde(int u,int v,int w){
 11   e[++tot].v=v;
 12   e[tot].w=w;
 13   e[tot].next=hd[u];
 14   hd[u]=tot;
 15 }
 16 void dfs1(int u,int fa){
 17   if(vis[u]&&!bl[u]){
 18     cir[++cnt]=u;
 19     int tmp=s[tp];
 20     while(1){
 21       bl[tmp]=cnt;--tp;
 22       ++siz[cnt];
 23       if(tmp==u)break;
 24       tmp=s[tp];
 25     }
 26     return;
 27   }
 28   if(vis[u])return;
 29   vis[u]=1;s[++tp]=u;
 30   int tmp=0;
 31   for(int i=hd[u];i;i=e[i].next){
 32     int v=e[i].v;
 33     if(v==fa&&!tmp){tmp=1;continue;}
 34     dfs1(v,u);
 35   }
 36   --tp;
 37 }
 38 void getdp(int u,int fa,int id){
 39   ll m1=0,m2=0,res;
 40   for(int i=hd[u];i;i=e[i].next){
 41     int v=e[i].v;
 42     if(v==fa||bl[v]==id)continue;
 43     getdp(v,u,id);res=e[i].w+dp[v];
 44     dp[u]=max(dp[u],res);
 45     if(res>m1)m2=m1,m1=res;
 46     else if(res>m2)m2=res;
 47   }
 48   ans[id]=max(ans[id],m1+m2);
 49 }
 50 inline ll getd(int i,int j){
 51   return dis[j]-dis[i];
 52 }
 53 
 54 void solve(int id){
 55   ll &mx=ans[id];int L=siz[id],tid=num;
 56   for(int i=1;i<=num;++i)
 57   g[++tid]=g[i],d[tid]=d[i],dis[tid]=dis[i];
 58   int h=1,t=1;q[1]=1;mx=max(dp[g[1]],mx);
 59   for(int i=2;i<tid;++i){
 60     while(h<t&&i-q[h]>=L)h++;
 61     if(i>num&&q[h]>num)break;
 62     if(i>num)f[i]=len-dis[q[h]]+dp[g[q[h]]]+dp[g[i]]+dis[i];
 63     else f[i]=dis[i]-dis[q[h]]+dp[g[q[h]]]+dp[g[i]];
 64     mx=max(f[i],mx);if(i>num)continue;
 65     while(h<=t&&dp[g[q[t]]]+getd(q[t],i)<=dp[g[i]])t--;q[++t]=i;
 66   }
 67 }
 68 void dfs2(int u,int fa,int id){
 69   if(u==cir[id]&&fa){
 70     solve(id);fg=1;
 71     return;
 72   }
 73   g[++num]=u;getdp(u,0,id);int tmp=0;
 74   for(int i=hd[u];i&&!fg;i=e[i].next){
 75     int v=e[i].v;
 76     if(bl[v]!=id)continue;
 77     if(v==fa&&!tmp){tmp=1;continue;}
 78     if(v!=cir[id]){
 79       dis[num+1]=dis[num]+e[i].w;
 80       d[num+1]=e[i].w;
 81     }
 82     else d[1]=e[i].w;
 83     len+=e[i].w;dfs2(v,u,id);
 84   }
 85 }
 86 int main(){
 87   scanf("%d",&n);
 88   for(register int i=1;i<=n;++i){
 89     int v,w;
 90     scanf("%d%d",&v,&w);
 91     adde(i,v,w);adde(v,i,w);
 92   }
 93   for(register int i=1;i<=n;i++)
 94   if(!vis[i])tp=0,dfs1(i,0);
 95   for(register int i=1;i<=cnt;i++){
 96     len=0;fg=0;num=0;dis[1]=0;
 97     dfs2(cir[i],0,i);
 98   }
 99   ll all=0;
100   for(register int i=1;i<=cnt;i++)all+=ans[i];
101   printf("%lld\n",all);
102   return 0;
103 }
爆栈dfs

 

然后是网上一个人的代码  用的topsort

 1 #include <iostream> 
 2 #include <algorithm> 
 3 #include <cstdio> 
 4 #include <cstdlib> 
 5 #include <cstring> 
 6 #include <queue> 
 7 #define M 1000005 
 8 #define LL long long 
 9 using namespace std; 
 10 struct edge 
 11 { 
 12   int y,ne,v; 
 13 }e[M*2]; 
 14 int h[M],v[M],c[M],du[M],q[2*M],n,m,tot,t; 
 15 LL f[M],d[M],a[2*M],b[2*M]; 
 16 void Addedge(int x,int y,int v) 
 17 { 
 18   tot++; 
 19   e[tot].y=y; 
 20   e[tot].ne=h[x]; 
 21   h[x]=tot; 
 22   e[tot].v=v; 
 23   du[x]++; 
 24 } 
 25 void dfs(int x,int k) 
 26 { 
 27   v[x]=1,c[x]=k; 
 28   for (int i=h[x];i;i=e[i].ne) 
 29   { 
 30     int y=e[i].y; 
 31     if (v[y]) continue; 
 32     dfs(y,k); 
 33   } 
 34 } 
 35 void Topsort() 
 36 { 
 37   int l=1,r=0,y; 
 38   for (int i=1;i<=n;i++) 
 39     if (du[i]==1) q[++r]=i; 
 40   while (l<=r) 
 41   { 
 42     int x=q[l]; 
 43     for (int i=h[x];i;i=e[i].ne) 
 44       if (du[y=e[i].y]>1) 
 45       { 
 46         du[y]--; 
 47         d[c[x]]=max(d[c[x]],f[x]+f[y]+e[i].v); 
 48         f[y]=max(f[y],f[x]+e[i].v); 
 49         if (du[y]==1) q[++r]=y; 
 50       } 
 51     l++; 
 52   } 
 53 } 
 54 void Dp(int t,int x) 
 55 { 
 56   int m=0,i,y=x; 
 57     do 
 58   { 
 59     a[++m]=f[y],du[y]=1; 
 60     for (i=h[y];i;i=e[i].ne) 
 61       if (du[e[i].y]>1) 
 62       { 
 63         y=e[i].y; 
 64         b[m+1]=b[m]+e[i].v; 
 65         break; 
 66       } 
 67   }while (i); 
 68   if (m==2) 
 69   { 
 70     int l=0; 
 71     for (int i=h[y];i;i=e[i].ne) 
 72       if (e[i].y==x) l=max(l,e[i].v); 
 73     d[t]=max(d[t],f[x]+f[y]+l); 
 74     return; 
 75   } 
 76   for (int i=h[y];i;i=e[i].ne) 
 77     if (e[i].y==x) 
 78     { 
 79       b[m+1]=b[m]+e[i].v; 
 80       break; 
 81     } 
 82   for (int i=1;i<=m;i++) 
 83   { 
 84     a[m+i]=a[i]; 
 85     b[m+i]=b[m+1]+b[i]; 
 86   } 
 87   int l,r; 
 88   q[l=r=1]=1; 
 89   for (int i=2;i<2*m;i++) 
 90   { 
 91     while (l<=r&&i-q[l]>=m) 
 92       l++; 
 93     d[t]=max(d[t],a[i]+a[q[l]]+b[i]-b[q[l]]); 
 94     while (l<=r&&a[q[r]]+b[i]-b[q[r]]<=a[i]) 
 95       r--; 
 96     q[++r]=i; 
 97   } 
 98 } 
 99 int main() 
100 { 
101     scanf("%d",&n); 
102   for (int i=1;i<=n;i++) 
103   { 
104     int x,y; 
105     scanf("%d%d",&x,&y); 
106     Addedge(x,i,y); 
107     Addedge(i,x,y); 
108   } 
109   memset(v,0,sizeof(v)); 
110   t=0; 
111   for (int i=1;i<=n;i++) 
112     if (!c[i]) dfs(i,++t); 
113   Topsort(); 
114   LL ans=0LL; 
115   memset(v,0,sizeof(v)); 
116   for (int i=1;i<=n;i++) 
117     if (du[i]>1&&!v[c[i]]) 
118     { 
119       v[c[i]]=1; 
120       Dp(c[i],i); 
121       ans+=d[c[i]]; 
122     } 
123   cout<<ans<<endl; 
124   return 0; 
125 } 
topsort

 

 

posted @ 2017-12-28 14:54  _wsy  阅读(288)  评论(0编辑  收藏  举报