CF997D

分析:

 假设在第一个树上我们有一个长度为x的环,在第二树上我们有一个长度为y的环,那么可以在叉积树上构造出$\binom{x+y}{x}$个长度为x+y的环

 问题的关键就变成了如何统计出在一个树上的长度为i的环的个数

 设$f(u,v,k)$表示从u点出发走k步回到u点,中途不经过点v的方案数,其中v是u的相邻点

 考虑求解的转移过程,一定是从u走到某个邻接点w(w!=v),然后从w走到w(不经过u),然后再回到u,于是有转移方程

 

 这个是$O(n^2k^2)$的,但明显里面的w不需要枚举,只需要拿sum减去w=v的情况就行了,于是变成了$O(nk^2)$

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 #define mp make_pair
 4 const int maxn=4000,mod=998244353;
 5 int k;
 6 int ans;
 7 int C[80][80];
 8 void inc(int &a,int b)
 9 {
10   a=(a+b)%mod;
11 }
12 struct wjmzbmr
13 {
14   int n;
15   vector<int> g[maxn+5];
16   vector<int> dp[80][maxn+5];
17   int sum[80][maxn+5];
18   int ans[maxn+5],sz[maxn+5];
19   map<pair<int,int>,int> s;
20   void init()
21   {
22     for(int i=1;i<n;++i)
23     {
24       int u,v;
25       scanf("%d%d",&u,&v);
26       g[u].push_back(v),g[v].push_back(u);
27     }
28     for(int i=1;i<=n;++i)
29       for(int j=0;j<g[i].size();++j)
30         s[mp(i,g[i][j])]=j;
31     for(int i=1;i<=n;++i) sz[i]=g[i].size(),g[i].push_back(0);
32     for(int t=0;t<=k;++t)
33       for(int i=0;i<=n;++i)
34         dp[t][i].resize(sz[i]+1,0);
35   }
36   void work()
37   {
38     for(int i=1;i<=n;++i)
39       for(int j=0;j<=sz[i];++j)
40       {
41 
42         dp[0][i][j]=1;
43         inc(sum[0][g[i][j]],1);
44       }
45     for(int i=2;i<=k;++i)
46       for(int u=1;u<=n;++u)
47         for(int j=0;j<=sz[u];++j)
48         {
49           int v;
50           if(j<sz[u]) v=g[u][j];else v=0;
51           int id;
52           if(v==0) id=0;
53           else
54             id=s[mp(v,u)];
55           for(int t=0;t<=i-2;++t)
56             dp[i][u][j]=((dp[i][u][j]+1LL*dp[i-t-2][u][j]*(sum[t][u]-dp[t][v][id])%mod)%mod+mod)%mod;
57           inc(sum[i][v],dp[i][u][j]);
58         }
59     for(int i=0;i<=k;i+=2)
60       for(int u=1;u<=n;++u)
61         inc(ans[i],dp[i][u][sz[u]]);
62   }
63 }tree[2];
64 int main()
65 {
66   //freopen("ce.in","r",stdin);
67   scanf("%d%d%d",&tree[0].n,&tree[1].n,&k);
68   tree[0].init(),tree[1].init();
69   tree[0].work();
70   tree[1].work();
71   C[0][0]=1;
72   for(int i=1;i<=k;++i)
73   {
74     C[i][0]=1;
75     for(int j=1;j<=i;++j)
76       C[i][j]=(C[i-1][j]+C[i-1][j-1])%mod;
77   }
78   for(int i=0;i<=k;++i)
79     inc(ans,int(1LL*tree[0].ans[i]*tree[1].ans[k-i]%mod*C[k][i]%mod));
80   printf("%d\n",ans);
81   return 0;
82 }
View Code

 

posted @ 2018-07-03 14:45  Chellyutaha  阅读(...)  评论(...编辑  收藏