hdu6219(最大空凸包)

题意:

 给一些点,求出一个最大的空凸包,这个凸包里没有任何给定点且要求这个凸包面积最大

分析:

 枚举凸包左下角的点,然后dp[i][j]表示凸包的最后两条边是j->i和i->O情况下凸包的面积最大值,这个是O(n^4)的

 可以利用凸性求个前缀和来完成O(1)的转移

 具体看这里:https://blog.csdn.net/nyroro/article/details/45268767

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 const int maxn=50;
 4 typedef int db;
 5 struct Point
 6 {
 7   /*点类*/
 8   db x,y;
 9   Point(){}
10   Point(db _x,db _y):x(_x),y(_y){}
11   void input()
12   {
13     scanf("%d%d",&x,&y);
14   }
15   Point operator + (const Point &t)const
16   {
17     return Point(x+t.x,y+t.y);
18   }
19   Point operator - (const Point &t)const
20   {
21     return Point(x-t.x,y-t.y);
22   }
23   db operator * (const Point &t)const
24   {
25     return x*t.y-y*t.x;
26   }
27   db len()const
28   {
29     return x*x+y*y;
30   }
31   bool operator < (const Point &t) const
32   {
33     if((*this)*t!=0) return (*this)*t>0;
34     return len()<t.len();
35   }
36 }p[maxn+5],a[maxn+5];
37 int n,m;
38 int ans;
39 int dp[maxn+5][maxn+5],sum[maxn+5][maxn+5];
40 void work(int n)
41 {
42   memset(dp,0,sizeof(dp));
43   memset(sum,0,sizeof(sum));
44   for(int i=2;i<=n;++i)
45   {
46     int j=i-1;
47     while(j>=1&&a[i]*a[j]==0) --j;
48     bool flag=0;
49     if(j==i-1) flag=1;
50     while(j>=1)
51     {
52       int k=j-1;
53       int res=a[j]*a[i];
54       while(k>=1&&(a[j]-a[i])*(a[k]-a[j])>0) --k;
55       if(k) res+=sum[j][k];
56       if(flag) dp[i][j]=res;
57       ans=max(ans,res);
58       j=k;
59     }
60     sum[i][1]=dp[i][1];
61     for(int j=2;j<i;++j) sum[i][j]=max(dp[i][j],sum[i][j-1]);
62   }
63 }
64 int main()
65 {
66   int T;
67   scanf("%d",&T);
68   while(T--)
69   {
70     scanf("%d",&n);
71     for(int i=1;i<=n;++i) p[i].input();
72     ans=0;
73     for(int i=2;i<=2;++i)
74     {
75       m=0;
76       for(int j=1;j<=n;++j) if(p[j].y>p[i].y||(p[i].y==p[j].y&&p[j].x>=p[i].x)) a[++m]=p[j]-p[i];
77       //for(int i=1;i<=m;++i) printf("%d %d\n",a[i].x,a[i].y);
78       //printf("\n");
79       sort(a+1,a+m+1);
80       //for(int i=1;i<=m;++i) printf("%d %d\n",a[i].x,a[i].y);
81       work(m);
82     }
83     //printf("%d\n",ans);
84     printf("%.1f\n",1.0*ans/2);
85   }
86   return 0;
87 }
View Code

 

posted @ 2018-05-06 11:49  Chellyutaha  阅读(...)  评论(...编辑  收藏