Python 合并两个列表的多种方式,合并两个字典的多种方式

一、合并列表

1、最简单的,使用+连接符:

>>> a = [1,2,3]
>>> b = [7,8,9]
>>> a + b
[1, 2, 3, 7, 8, 9]

 

 

2、使用extend()方法:

>>> a = [1,2,3]
>>> b = [7,8,9]
>>> a.extend(b)
>>> a
[1, 2, 3, 7, 8, 9]

 

 

3、最笨的方法:

>>> a = [1,2,3]
>>> b = [7,8,9]
>>> for i in b:
...     a.append(i)
... 
>>> a
[1, 2, 3, 7, 8, 9]

 

 

4、使用切片:

>>> a = [1,2,3]
>>> b = [7,8,9]
>>> a[0:0] = b
>>> a
[7, 8, 9, 1, 2, 3]

  

 

 

二、合并字典

 

1、使用dict()方法:

>>> a = {'a':1,'b':2,'c':3}
>>> b = {'aa':11,'bb':22,'cc':33}
>>> dict(a, **b)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'aa': 11, 'bb': 22, 'cc': 33}

  

 

 

2、dict(a.items()+b.items()),只适用于Python2,Python3不支持:

>>> a = {'a':1,'b':2,'c':3}
>>> b = {'aa':11,'bb':22,'cc':33}
>>> dict(a.items()+b.items())
{'a': 1, 'aa': 11, 'c': 3, 'b': 2, 'bb': 22, 'cc': 33}

  

3、update()方法:

>>> a = {'a':1,'b':2,'c':3}
>>> b = {'aa':11,'bb':22,'cc':33}
>>> c = {}
>>> c.update(a)
>>> c.update(b)
>>> c
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'aa': 11, 'bb': 22, 'cc': 33}

  

 

问道,问道,道法自然,编程亦然。 作者:问道编程 浏览本文,如有些许收获,请点击推荐。 本站使用「署名 4.0 国际」创作共享协议,码字不易,如需转载或引用,需在文章明显位置注明作者及本文链接。
posted @ 2019-04-22 09:35  问道编程  阅读(2235)  评论(0编辑  收藏  举报