C++中的引用常见用法

1.引用的内涵

 引用就是给变量取外号而已。

2.四种不能使用引用的情况

void &r=x; //不能建立void类型引用
int &&r=x; //不能建立引用的引用
int &*p=x; //不能建立指向引用的指针,但是可以建立指向指针的引用
int &ra[10]=a; //不能建立引用的数组

 总结:引用一有三无:有类型,无引用,无指针,无数组

3.引用的最基本用法

#include<iostream>
using namespace std;
int x=5,y=10;
int &r=x;
void print()
{
  cout<<"x="<<x<<" y=<<y<<" r="<<endl;
  cout<<"Address of x "<<&x<<endl;
  cout<<"Address of y "<<&y<<endl;
  cout<<"Address of z "<<&z<<endl;
}
int main()
{
  print();
  r=y;
   
  y=100;
  print();
  x=200;
  print();
  return 0;
}
运行结果如下:
x=5 y=10 r=5 Address of x 00474DD0 Address of y 00474DD4 Address of r 00474DD0 x=10 y=100 r=10 Address of x 00474DD0 Address of y 00474DD4 Address of r 00474DD0 x=200 y=100 r=200 Address of x 00474DD0 Address of y 00474DD4 Address of r 00474DD0

 总结:修改作用,引用==原变量

4.引用作为形参

 引用作形参,系统不为其另分配内存空间,与原变量公用内存空间。

 调用函数才初始化。

 1 #include <iostream>
 2 using namespace std;
 3 void swap(int &x,int &y)
 4 {
 5   int t=x;
 6   x=y;
 7   y=t;
 8 }
 9 int main()
10 {
11   int a=3,b=5,c=10,d=20;
12   cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
13   swap(a,b);
14   cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
15   cout<<"c="<<c<<" d="<<d<<endl;
16   swap(c,d);
17   cout<<"c="<<c<<" d="<<d<<endl;
18   return 0;
19 }

RESULT:

a=3 b=5
a=5 b=3
c=10 d=20
c=20 d=10

 

原文来自饼神的博客:http://my.oschina.net/zqmath1994/blog/506840

posted @ 2015-12-03 23:38  闻波  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏
友情链接: