04 RDD编程练习

一、filter,map,flatmap练习:

1.读文本文件生成RDD lines

2.将一行一行的文本分割成单词 words

 

 3.全部转换为小写

 

4.去掉长度小于3的单词

 

 

5.去掉停用词

 

 二、groupByKey练习

6.生成单词键值对

 

7.对单词分组

 

 8.查看分组结果

 

 

学生科目成绩文件练习:

数据文件上传

1.读大学计算机系的成绩数据集生成RDD

 

2.按学生汇总全部科目的成绩

 

 

3.按科目汇总全部科目的成绩

 

 

 

posted @ 2021-03-31 20:43  儒雅随和的t君  阅读(12)  评论(0编辑  收藏  举报