Docker相关安装和卸载

安装:

 1、Docker要求CentOS系统的内核版本高于 3.10 ,通过 uname -r 命令查看你当前的内核版本是否支持安账docker

 2、更新yum包:sudo yum update

 3、安装需要的软件包,yum-util 提供yum-config-manager功能,另外两个是devicemapper驱动依赖的

  sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

 4、设置yum源:sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

    

 5、可以查看所有仓库中所有docker版本,并选择特定版本安装:yum list docker-ce --showduplicates | sort -r

  

 6、安装docker:sudo yum install docker-ce-17.12.0.ce

 7、启动、设置开启开机启动

  sudo systemctl start docker

  sudo systemctl enable docker

 8、验证安装是否成功(有client和service两部分表示docker安装启动都成功了):docker version

  

 9、查看docker启动状态:systemctl status docker(如下图即启动成功)  


卸载:

 1、查询docker安装过的包:

  yum list installed | grep docker

       

 2、删除安装包:

  yum remove docker-ce.x86_64 ddocker-ce-cli.x86_64 -y

 3、删除镜像/容器等

  rm -rf /var/lib/docker

 

posted @ 2019-08-20 18:50  程序小王的生命周期  阅读(396)  评论(0编辑  收藏