C#技术百科
问问你的心你有没有信心 做事情要专一坚定,执着

 

步骤1.下载VS2010 正式版,下载地址:

 页面:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=06a32b1c-80e9-41df-ba0c-79d56cb823f7
直接ISO文件地址:
http://download.microsoft.com/download/2/4/7/24733615-AA11-42E9-8883-E28CDCA88ED5/X16-42552VS2010UltimTrial1.iso

步骤2.安装文件完成后,点击此处(如下图2.1和2.2):

 

                        (图2.1)

在卸载向导中输入序列号(如图2.2):

YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP  VS2010 SN

 

                                   (图2.2)

步骤3.破解成功(图3.1):

 


教程二:

步骤1.同教程一下步骤1,下载源文件。

步骤2.解压到源文件,并找到setup文件夹如下图所示:

                  

步骤3:打开setup文件夹并找到setup.sdb文件,如下图所示:

                 


步骤4.以记事本打开setup.sdb文件,并找到:

[Product Key]
YR3W8FCM2B7BKF9HMQFTCH7WK

并将key替换成:

YCFHQ9DWCYDKV88T2TMHG7BHP

  如下图:

      


步骤5.破解完成,关闭所有文件,点击setup.exe按常规步骤安装即可。


本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/wjhuangjin/archive/2010/04/13/5482124.aspx

 

posted on 2010-08-27 13:29  王德田  阅读(4300)  评论(0编辑  收藏