BZOJ 2301 - Problem b(莫比乌斯反演+容斥)

题目链接 https://cn.vjudge.net/problem/HYSBZ-2301

【题意】
对于给出的 n 个询问,每次求有多少个数对(x,y) ,满足 axbcyd ,且 gcd(x,y)=kgcd(x,y) 函数为 xy 的最大公约数。

【思路】

s1=x=1by=1d[gcd(x,y)=k]
s2=x=1a1y=1d[gcd(x,y)=k]
s3=x=1c1y=1b[gcd(x,y)=k]
s4=x=1a1y=1c1[gcd(x,y)=k]
则答案为
ans=s1s2s3+s4

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int maxn=50005;

bool vis[maxn];
int prim[maxn];
int mu[maxn];
ll sum[maxn];
int cnt;

void get_mu(int n){
  mu[1]=1;
  for(int i=2;i<=n;i++){
    if(!vis[i]){
      prim[++cnt]=i;
      mu[i]=-1;
    }
    for(int j=1;j<=cnt && prim[j]*i<=n;j++){
      vis[prim[j]*i]=1;
      if(i%prim[j]==0) break;
      else mu[i*prim[j]]=-mu[i];
    }
  }
  for(int i=1;i<maxn;++i) sum[i]=sum[i-1]+mu[i];
}

ll solve(int a,int b){
  if(a>b) swap(a,b);
  ll ans=0;
  for(int L=1,R;L<=a;L=R+1){
    R=min(a/(a/L),b/(b/L));
    ans+=(sum[R]-sum[L-1])*(a/L)*(b/L);
  }
  return ans;
}

int main(){
  get_mu(maxn-1);
  int T;
  scanf("%d",&T);
  while(T--){
    int a,b,c,d,k;
    scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&k);
    ll s1=solve(b/k,d/k);
    ll s2=solve((a-1)/k,d/k);
    ll s3=solve((c-1)/k,b/k);
    ll s4=solve((a-1)/k,(c-1)/k);
    ll ans=s1-s2-s3+s4;
    printf("%lld\n",ans);
  }
  return 0;
}
posted @ 2018-08-30 16:16  不想吃WA的咸鱼  阅读(25)  评论(0编辑  收藏