04 RDD编程练习

一、filter,map,flatmap练习:

1.读文本文件生成RDD lines

        

2.将一行一行的文本分割成单词 words

        

3.全部转换为小写

4.去掉长度小于3的单词

        

5.去掉停用词

         

 

 

二、groupByKey练习

1.练习一的生成单词键值对

2.对单词进行分组

3.查看分组结果

        

学生科目成绩文件练习:

0.数据文件上传

1.读大学计算机系的成绩数据集生成RDD

2.按学生汇总全部科目的成绩

          

 

          

 

          

 

 

 

3.按科目汇总学生的成绩

 

          

 

         

 

         

 

posted @ 2021-03-31 17:53  小西西、  阅读(34)  评论(0编辑  收藏  举报