Hive 操作与应用 词频统计作业八

一、hive用本地文件进行词频统计

1.准备本地txt文件

        

 

 

2.启动hadoop,启动hive

3.创建数据库,创建文本表

4.映射本地文件的数据到文本表中

        

 

 

5.hql语句进行词频统计交将结果保存到结果表中。

        

 

        

 

 

6.查看统计结果

        

 

 

二、hive用HDFS上的文件进行词频统计

1.准备电子书或其它大的文本文件

2.将文本文件上传到HDFS上

3.创建文本表

 

        

 

 

4.映射HDFS中的文件数据到文本表中

5.hql语句进行词频统计交将结果保存到结果表中

 

        

 

        

6.查看统计结果

        

 

posted @ 2020-12-05 15:57  小西西、  阅读(52)  评论(0编辑  收藏  举报