JS实现大整数乘法(性能优化、正负整数)

本方法的思路为:

 一:检查了输入的合法性(非空,无非法字符)

 二:检查输入是否可以进行简单计算(一个数为 0,1,+1,-1)

 三:去掉输入最前面可能有的正负符号,并判断输出的正负

 四:将输入的值分成4位一截(分的长度太短,性能太差,长度太长,精度容易降低)

 五:遍历相乘得到最终数组(这里用了递归)

 六:遍历最终数组,拼接最终的数(不建议用join,因为数组中的元素可能小于四位,拼接时会丢失0)

 七:将正负符号与最终的数拼接输出

代码如下:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <script type="text/javascript">
    var num1 = "";
    var num2 = "";
    var finallyArr;
    /*
     * 有两个用字符表示的非常大的大整数,算出他们的乘积,也是用字符串表示,不能用系统自带的大整数类型。
     * 输入例子72106547548473106236 982161082972751393
     * 输出例子70820244829634538040848656466105986748
          70820244829634538040848656466105986748
     */
    function getResult(){
      finallyArr = new Array();
       num1 = document.getElementById("num1").value;
       num2 = document.getElementById("num2").value;     
       if(!checkNum(num1)){
         alert("输入:num1 不合法!");
         return;
       }
       if(!checkNum(num2)){
         alert("输入:num2 不合法!");
         return;
       }
       //特殊情况的简单算法
       if(doSimpleWay()){
         return;
       }
       
       //获取最终值的正负符号
       var symbol = initSymbol();
       
       //将输入的值分成4位一小截的数组
       var numArr1 = getNumArr(num1,new Array());
       var numArr2 = getNumArr(num2,new Array());
       
       //遍历相乘相加得到最终的数组
       for(var i = 0; i < numArr1.length; i++){
         for(var j = 0; j < numArr2.length; j++){
           updateFinallyArr(i + j , numArr1[i] * numArr2[j]);           
         }
       }
       //倒序遍历数组获取最终结果
       var resultStr = finallyArr.pop();
       for(var i = finallyArr.length; i >= 0; i--){
         if(finallyArr[i] >= 1000){
           resultStr += "" + finallyArr[i];
         }else if(finallyArr[i] < 1000){
           resultStr += "0" + finallyArr[i];
         }else if(finallyArr[i] < 100){
           resultStr += "00" + finallyArr[i];
         }else if(finallyArr[i] < 10){
           resultStr += "000" + finallyArr[i];
         }else if(finallyArr[i] == 0){
           resultStr += "0000";
         }
       }
       document.getElementById("RESULT").innerText = symbol + resultStr;
    }

    /**
     * 根据数值以及数值的位置更新最终的数组
     */
    function updateFinallyArr(i , num){
      var old = finallyArr[i];
      if(old){
        num = num + old;
      }
      if(num > 9999){
        finallyArr[i] = num % 10000;
        updateFinallyArr(i + 1 , Math.floor(num/10000) );
      }else{
        finallyArr[i] = num;
      }

    }

    /**
     * 处理输入字符串的正负号,并判断最终值的正负号
     */
    function initSymbol(){
      if(num1.substring(0,1) == "-"){
         num1 = num1.substring(1,num1.length); 
         if(num2.substring(0,1) == "-"){
           num2 = num2.substring(1,num2.length);
         }else if(num2.substring(0,1) == "+"){
           num2 = num2.substring(1,num2.length);
           return "-";
         }else{
           return "-";
         }
       }else if(num1.substring(0,1) == "+"){
         num1 = num1.substring(1,num1.length); 
         if(num2.substring(0,1) == "-"){
           num2 = num2.substring(1,num2.length);
           return "-";
         }else if(num2.substring(0,1) == "+"){
           num2 = num2.substring(1,num2.length); 
         }
       }
       return "";
    }

    /**
     * 特殊情况的简单算法
     */
    function doSimpleWay(){
      if(num1 == "0" || num2 == "0"){
        document.getElementById("RESULT").innerText = "0";
         return true;
       }else if(num1 == "1" || num1 == "+1"){
         document.getElementById("RESULT").innerText = num2;
         return true;
       }else if(num2 == "1" || num2 == "+1"){
         document.getElementById("RESULT").innerText = num1;
         return true;
       }else if(num1 == "-1"){
         if(num2.substring(0,1) == "-" ){
           document.getElementById("RESULT").innerText = num2.substring(1,num2.length);
         }else if(num2.substring(0,1) == "+" ){
           document.getElementById("RESULT").innerText = "-" + num2.substring(1,num2.length);
         }else{
           document.getElementById("RESULT").innerText = "-" + num2;
         }
         return true;
       }else if(num2 == "-1"){
         if(num1.substring(0,1) == "-" ){
           document.getElementById("RESULT").innerText = num1.substring(1,num1.length);
         }else if(num1.substring(0,1) == "+" ){
           document.getElementById("RESULT").innerText = "-" + num1.substring(1,num1.length);
         }else{
           document.getElementById("RESULT").innerText = "-" + num1;
         }
         return true;
       }
       return false;
    }

    /**
     * 获取4位一小截的数组
     */
    function getNumArr(num,arr){
      var len = num.length;
      if(len > 4){
        arr.push(num.substring(len-4,len) * 1);
        num = num.substring(0,len-4);
        return getNumArr(num,arr);
      }else{
        arr.push(num * 1);
        return arr;
      }
    }

    /**
     * 检查输入数字的正确性,非空、无不合法字符
     */
    function checkNum(num){
       if(!num){
         return false;
       }
       var str = num.replace(/[0-9]/g,"");
       if(str == "" || (str == "-" && num.substring(0,1) =="-" && num.length > 1) 
         || (str == "+" && num.substring(0,1) =="+" && num.length > 1) ){
         if(num.length > 1000){
           return false;
         }
         return true;
       }else{
         return false;
       }
    }
  </script>
</head>
<body>
  num1:<input type="text" id="num1" name="" 
  value
="7210654754847310623672106547548473106236721065475484731062367210654754847310623672106547548473106236" style="width:80%"></br> num2:<input type="text" id="num2" name=""
  value
="9821610829727513939821610829727513939821610829727513939821610829727513939821610829727513939821610829" style="width:80%"></br> <input type="button" id="num2" value="计算" onclick="getResult()"></br> <textarea id = "RESULT" rows="5" style="width:80%"></textarea> </body> </html>

 

 
posted @ 2018-03-12 15:44  有营养的yyl  阅读(...)  评论(...编辑  收藏