Azure Lei Zhang的博客

weibo: LeiZhang的微博/QQ: 185165016/QQ群:319036205/邮箱:leizhang1984@outlook.com/TeL:139-161-22926

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  393 随笔 :: 0 文章 :: 398 评论 :: 0 引用

  《Windows Azure Platform 系列文章目录

 

  把之前Azure ASM的PowerShell都整理好了。

 

  https://github.com/leizhang1984/AzureChinaPowerShell

posted on 2016-10-25 11:19  Lei Zhang的博客  阅读(...)  评论(...编辑  收藏