Azure Lei Zhang的博客

weibo: LeiZhang的微博/QQ: 185165016/QQ群:319036205/邮箱:leizhang1984@outlook.com/TeL:139-161-22926

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  390 随笔 :: 0 文章 :: 394 评论 :: 0 引用

  《Windows Azure Platform 系列文章目录

 

  先挖坑,关于Azure My PaaS的入门介绍以后再写。

 

  我们在创建My SQL PaaS服务的时候,默认的时区是UTC时区。而我们平时使用的时候,绝大部分情况下都是北京时区,即UTC+8时区。

 

  现在我们可以通过修改MySQL PaaS的配置页面,来修改当前的系统时间。如下图:

  

 

  这样就配置好了。

posted on 2016-01-08 17:07  Lei Zhang的博客  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏