JDBC注册驱动程序3种方式

以MySQL的驱动为例,介绍注册驱动程序的3种方式

1:Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");// 加载数据库驱动

 1 package com.pine.interview.jdbc;
 2 
 3 import java.sql.Connection;
 4 import java.sql.DriverManager;
 5 import java.sql.SQLException;
 6 
 7 public class Driver1 {
 8   public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
 9     Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");// 加载数据库驱动
10     String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/pine?serverTimezone=UTC";// 数据库连接子协议
11     Connection conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "root");
12     System.out.println(conn);
13     conn.close();
14   }
15 }

2:System.setProperty("jdbc.drivers","com.mysql.cj.jdbc.Driver");// 加载数据库驱动

 1 package com.pine.interview.jdbc;
 2 
 3 import java.sql.Connection;
 4 import java.sql.DriverManager;
 5 import java.sql.SQLException;
 6 
 7 public class Driver2 {
 8   public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
 9     System.setProperty("jdbc.drivers","com.mysql.cj.jdbc.Driver");// 加载数据库驱动
10     String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/pine?serverTimezone=UTC";// 数据库连接子协议
11     Connection conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "root");
12     System.out.println(conn);
13     conn.close();
14     /**
15       * 可以同时导入多个jdbc驱动,中间用冒号“:”分开
16        比如System.setProperty("jdbc.drivers","XXXDriver:XXXDriver:XXXDriver");
17     */
18   }
19 }

3:new com.mysql.cj.jdbc.Driver();// 加载数据库驱动

 1 package com.pine.interview.jdbc;
 2 
 3 import java.sql.Connection;
 4 import java.sql.DriverManager;
 5 import java.sql.SQLException;
 6 
 7 public class Driver3 {
 8   public static void main(String[] args) throws SQLException {
 9     new com.mysql.cj.jdbc.Driver();// 加载数据库驱动
10     String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/pine?serverTimezone=UTC";// 数据库连接子协议
11     Connection conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "root");
12     System.out.println(conn);
13     conn.close();
14   }
15 }

推荐使用方法1、方法2,其中方法2可以一次性注册多个驱动

不推荐使用方法3,因为编译时会依赖mysql的驱动包,而且静态代码块中会进行驱动的注册,new 出来的 Driver的实例是多余无用的

如下图所示:

posted @ 2019-10-08 12:22  松松敲代码  阅读(1913)  评论(0编辑  收藏