js计算得来的属性

 1 计算得来的属性
 2 
 3 
 4 如果需要使用表达式来创建属性键,那么需要使用方括号。否则属性名称不会进行计算:
 5 
 6 var obj = { 'b'+'ar': 'foo' };
 7 // SyntaxError: missing : after property id
 8 
 9 把计算表达式放置到方括号([])中:
10 
11 var obj = { ['b'+'ar']: 'foo' };
12 
13 例如:
14 
15 var keyMap = {
16        Ext.EventObject.LEFT: 'LEFT',
17        Ext.EventObject.RIGHT: 'RIGHT' }
18 SyntaxError: missing : after property id
19 
20 var keyMap = {
21        [Ext.EventObject.LEFT]: 'LEFT',
22        [Ext.EventObject.RIGHT]: 'RIGHT' }
23 undefined
24 
25 keyMap
26  {…}
27  37: "LEFT"
28  39: "RIGHT"
29 ​ <prototype>: Object { … }
30 
31 ​或者使用下面方式:
32 
33 var keyMap ={};
34 undefined
35 
36 keyMap[Ext.EventObject.LEFT]='LEFT';
37 "LEFT"
38 
39 keyMap[Ext.EventObject.RIGHT]='RIGHT';
40 "RIGHT"
41 
42 keyMap
43  {…}
44 ​ 37: "LEFT"
45  39: "RIGHT"
46 ​ <prototype>: Object { … }

 

posted @ 2019-07-26 17:17  松松敲代码  阅读(...)  评论(...编辑  收藏