[Go]获取当前时间戳秒/毫秒/纳秒 转成字符串string

获取当前时间戳的函数 , 默认有秒和纳秒 , 毫秒需要处理一下 , 转成字符串需要转换一下

    fmt.Printf("时间戳(秒):%v;\n", time.Now().Unix())
    fmt.Printf("时间戳(纳秒):%v;\n",time.Now().UnixNano())
    fmt.Printf("时间戳(毫秒):%v;\n",time.Now().UnixNano() / 1e6)
    fmt.Printf("时间戳(纳秒转换为秒):%v;\n",time.Now().UnixNano() / 1e9)

将毫秒时间戳转换成字符串string

timestamp := strconv.FormatInt(time.Now().UnixNano()/1e6, 10)

 

posted @ 2021-02-08 17:06  陶士涵  阅读(127)  评论(0编辑  收藏