1. Hello World!
 2. 简单交互(交互式,文件式)教材P19
 3. 用户输入两个数字,计算并输出两个数字之和:
 4. 用户输入三角形三边长度,并计算三角形的面积:(海伦公式)
 5. 输入半径,计算圆的面积。
 6. 画一组同切圆
 7. 画一个五角星
 8. 画一个全黄色的五角星
  1. Hello World!
  2. 简单交互(交互式,文件式)教材P19
  3. 用户输入两个数字,计算并输出两个数字之和:
  4. 用户输入三角形三边长度,并计算三角形的面积:(海伦公式)
  5. 输入半径,计算圆的面积。
  6. 画一组同切圆
  7. 画一个五角星
  8. 画一个全黄色的五角星

   

  1Hello World

  print("hello world")

  技术分享

   

  2简单交互(交互式,文件式)

  a=25
  area=3.14*a*a
  print(area)
  print("{:.2f}".format(area))

  技术分享

   

  3用户输入两个数字,计算并输出两个数字之和

  a=input("please input a:")
  b=input("please input b:")
  sum=float(a)+float(b)
  print(sum)

  技术分享

   

  4用户输入三角形三边长度,并计算三角形的面积:(海伦公式)

  a=input("please input a:")
  b=input("please input b:")
  c=input("please input c:")
  s=(float(a)+float(b)+float(c))/2
  n=(float(s)*(float(s)-float(a))*(float(s)-float(b))*(float(s)-float(c)))
  area=float(n)**0.5
  print(area)

  技术分享

   

  5输入半径,计算圆的面积

  a=input("please input a:")
  b=3.14
  area=float(a)*float(a)*float(b)
  print(area)

  技术分享

   

  6画一组同切圆

   

  import turtle
  turtle.circle(10)
  turtle.circle(40)

  技术分享

   

  7画一个五角星

  import turtle
  for i in range(5):
   turtle.forward(100)
   turtle.left(144)

  技术分享

   

  8画一个全黄色的五角星

  import turtle
  turtle.color("yellow")
  turtle.fillcolor("yellow")
  turtle.speed(1)
  turtle.begin_fill()
  for i in range(5):
   turtle.forward(200)
   turtle.right(144)
  turtle.end_fill()
   

  技术分享