File文件的读写操作RandomAccessFile类

1、Java提供了一个对文件随机访问的操作,访问包括读和写操作,该类名是RandomAccessFile,该类的读写是基于指针的操作。

2、RandomAccessFile在堆文件进行随机访问操作时有两个模式,分为只读模式(只读取文件数据),和读写模式(对文件数据进行读写)。

3、在创建RandomAccessFile时,其提供的构造方法要求我们传入访问模式,

      1)RandomAccessFile(File  File,String  mode),

       2)RandomAccessFile(String  filename,String  mode)

             其中构造方法的第一个参数是需要访问的文件,而第二个参数则是访问模式,

             “r”:字符串  “r”表示对该文件的访问是只读的,读写模式是“rw”。

posted @ 2017-09-01 14:46  奋斗的大海  阅读(148)  评论(0编辑  收藏