vue开发自定义表单

基于vuecli + elementui 实现的自定义表单系统,通过拖拽的方式快速设计出表单页面,全程无需代码操作,让表单开发变得简单高效。以下是自定义表单系统使用截图。

末尾附源码,仅供学习,禁止商业用途。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体验地址:https://szxio.gitee.io/cform/#/

源码地址:https://gitee.com/szxio/Cform

posted @ 2021-01-07 16:03  Y-X南川  阅读(2458)  评论(3编辑  收藏  举报