C++基础--函数重载

函数重载定义:

  在相同的作用域中具有相同的函数名而函数形参列表(参数类型、参数个数、参数顺序)不同的两个函数,称之为函数重载。注意:函数返回值类型并不是重载的条件。

函数重载优点:

  可以使用相同的函数名
  有助于理解和调试代码
  易于代码维护

int testFunction(int a, int b)
{
    return (a>b?a:b);
}
double testFunction(double a, double b)
{
    return (a>b?a:b);
}
void testFunction(int a, int b, int c)
{
    cout<<"TestFunction"<<endl;
}

 

posted @ 2019-08-31 10:15  老实人灬  阅读(...)  评论(...编辑  收藏