React-native 导航插件React Navigation 4.x的使用

React-native 导航插件React Navigation 4.x的使用

 1. 文档

  英文水平可以的话,建议直接阅读英文文档

 2. 简单使用介绍

  • 安装插件

   yarn add react-navigation react-native-reanimated react-native-gesture-handler react-native-screens react-navigation-stack
   对于React Native 0.60 and higher的版本,ios需要执行:
   cd ios
   pod install
   cd ..
   
  • 然后根据官网文档介绍使用即可

 3. react-navigation包含以下功能来帮助你创建导航器:

参考:

https://www.jianshu.com/p/f39f020197ef

https://blog.csdn.net/qq_38930850/article/details/100983821

https://www.jianshu.com/p/0e0b10f03fe4

https://www.jianshu.com/p/429458c46017

posted @ 2019-12-11 10:30  脚本小娃子  阅读(625)  评论(0编辑  收藏  举报