BZOJ 1798 题解

1798: [Ahoi2009]Seq 维护序列seq

Time Limit: 30 Sec  Memory Limit: 64 MB
Submit: 5531  Solved: 1946
[Submit][Status][Discuss]

Description

老师交给小可可一个维护数列的任务,现在小可可希望你来帮他完成。 有长为N的数列,不妨设为a1,a2,…,aN 。有如下三种操作形式: (1)把数列中的一段数全部乘一个值; (2)把数列中的一段数全部加一个值; (3)询问数列中的一段数的和,由于答案可能很大,你只需输出这个数模P的值。

Input

第一行两个整数N和P(1≤P≤1000000000)。第二行含有N个非负整数,从左到右依次为a1,a2,…,aN, (0≤ai≤1000000000,1≤i≤N)。第三行有一个整数M,表示操作总数。从第四行开始每行描述一个操作,输入的操作有以下三种形式: 操作1:“1 t g c”(不含双引号)。表示把所有满足t≤i≤g的ai改为ai×c (1≤t≤g≤N,0≤c≤1000000000)。 操作2:“2 t g c”(不含双引号)。表示把所有满足t≤i≤g的ai改为ai+c (1≤t≤g≤N,0≤c≤1000000000)。 操作3:“3 t g”(不含双引号)。询问所有满足t≤i≤g的ai的和模P的值 (1≤t≤g≤N)。 同一行相邻两数之间用一个空格隔开,每行开头和末尾没有多余空格。

Output

对每个操作3,按照它在输入中出现的顺序,依次输出一行一个整数表示询问结果。

Sample Input

7 43
1 2 3 4 5 6 7
5
1 2 5 5
3 2 4
2 3 7 9
3 1 3
3 4 7

Sample Output

2
35
8

HINT

【样例说明】

初始时数列为(1,2,3,4,5,6,7)。
经过第1次操作后,数列为(1,10,15,20,25,6,7)。
对第2次操作,和为10+15+20=45,模43的结果是2。
经过第3次操作后,数列为(1,10,24,29,34,15,16}
对第4次操作,和为1+10+24=35,模43的结果是35。
对第5次操作,和为29+34+15+16=94,模43的结果是8。测试数据规模如下表所示

数据编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N= 10 1000 1000 10000 60000 70000 80000 90000 100000 100000
M= 10 1000 1000 10000 60000 70000 80000 90000 100000 100000

Solution 

双标记线段树,与普通线段树类似,标记下传时考虑乘法即可。

 1 /**************************************************************
 2   Problem: 1798
 3   User: shadowland
 4   Language: C++
 5   Result: Accepted
 6   Time:4500 ms
 7   Memory:40392 kb
 8 ****************************************************************/
 9 
 10 #include "bits/stdc++.h"
 11 
 12 using namespace std ;
 13 typedef long long QAQ ;
 14 const int maxN = 1001000 ;
 15 struct SegTree { int l , r ; QAQ sum , mul , add ; } tr[ maxN ] ;
 16 QAQ MOD , val ; 
 17 
 18 QAQ arr[ maxN ] ;
 19 
 20 void Push_up ( const int i ) {
 21     tr[ i ].sum = ( tr[ i << 1 | 1 ].sum + tr[ i << 1 ].sum ) % MOD ;
 22 }
 23 
 24 void Push_down ( int i , int m ) {
 25     tr[ i << 1 ].add = ( tr[ i << 1 ].add * tr[ i ].mul + tr[ i ].add ) % MOD ;
 26     tr[ i << 1 | 1 ].add = ( tr[ i << 1 | 1 ].add * tr[ i ].mul + tr[ i ].add ) % MOD ;
 27     tr[ i << 1 ].mul = tr[ i << 1 ].mul * tr[ i ].mul % MOD ;
 28     tr[ i << 1 | 1 ].mul = tr[ i << 1 | 1 ].mul * tr[ i ].mul % MOD ;
 29     tr[ i << 1 ].sum = ( tr[ i << 1].sum * tr[ i ].mul + tr[ i ].add * ( m - ( m >> 1 ) ) ) % MOD ;
 30     tr[ i << 1 | 1 ].sum = ( tr[ i << 1 | 1 ].sum * tr[ i ].mul + tr[ i ].add * ( m >> 1 ) ) % MOD ;
 31     tr[ i ].add = 0 ;
 32     tr[ i ].mul = 1 ;
 33 }
 34 
 35 void Build_Tree ( const int x , const int y , const int i ) {
 36     tr[ i ].l = x ; tr[ i ].r = y ;
 37     tr[ i ].mul = 1 ;
 38     if ( x == y ) {
 39         tr[ i ].sum = arr[ x ] ;
 40         return ;
 41     }
 42     else {
 43         int mid = ( x + y ) >> 1 ;
 44         Build_Tree ( x , mid , i << 1 ) ;
 45         Build_Tree ( mid + 1 , y , i << 1 | 1 ) ;
 46         Push_up ( i ) ;
 47     }
 48 }
 49 
 50 QAQ Query_Tree ( const int q , const int w , const int i ) {
 51     if ( q <= tr[ i ].l && tr[ i ].r <= w ) {
 52         return tr[ i ].sum % MOD ; 
 53     }
 54     else {
 55         Push_down ( i , tr[ i ].r - tr[ i ].l + 1 ) ;
 56         int mid = ( tr[ i ].l + tr[ i ].r ) >> 1 ;
 57         if ( q > mid ) return Query_Tree ( q , w , i << 1 | 1 ) % MOD;
 58         else if ( w <= mid ) return Query_Tree ( q , w , i << 1 ) % MOD ;
 59         else return ( Query_Tree ( q , w , i << 1 | 1 ) + Query_Tree ( q , w , i << 1 ) ) % MOD ;
 60         Push_up ( i ) ;
 61     }
 62 }
 63 
 64 void Update_Tree ( int i , int q , int w , int _ ) {
 65     if ( q <= tr[ i ].l && tr[ i ].r <= w ) {
 66         if ( _ == 1 ) {
 67             tr[ i ].add = tr[ i ].add * val % MOD ;
 68             tr[ i ].mul = tr[ i ].mul * val % MOD ;
 69             tr[ i ].sum = tr[ i ].sum * val % MOD ;
 70         }
 71         else if ( _ == 2 ) {
 72             tr[ i ].add = ( tr[ i ].add + val ) % MOD ;
 73             tr[ i ].sum = ( tr[ i ].sum + ( QAQ ) val * ( tr[ i ].r - tr[ i ].l + 1 ) ) % MOD ;
 74         }
 75     }
 76     else {
 77         Push_down ( i , tr[ i ].r - tr[ i ].l + 1 ) ;
 78         int mid = ( tr[ i ].l + tr[ i ].r ) >> 1 ;
 79         if ( q > mid ) Update_Tree ( i << 1 | 1 , q , w , _ ) ;
 80         else if ( w <= mid ) Update_Tree ( i << 1 , q , w , _ ) ;
 81         else {
 82             Update_Tree ( i << 1 | 1 , q , w , _ ) ;
 83             Update_Tree ( i << 1 , q , w , _ ) ;
 84         }
 85         Push_up ( i ) ;
 86     }
 87 }
 88 
 89 void DEBUG_( int n ) {
 90     for ( int i=1 ; i<=n ; ++i ) {
 91         printf ( "\n%d:\nsum:%d\nadd:%d\nmul:%d\n" , i , tr[ i ].sum , tr[ i ].add , tr[ i ].mul ) ;
 92     }
 93 }
 94 int main ( ) {
 95     QAQ N , Q ; 
 96     //freopen ( "sbsbs.out" , "w" , stdout ) ;
 97     scanf ( "%lld %lld" , &N , &MOD ) ;
 98     for ( int i=1 ; i<=N ; ++i ) scanf ( "%lld" , arr + i ) ;
 99     Build_Tree( 1 , N , 1 ) ;
100     scanf ( "%lld" , &Q ) ;
101     for ( int i=1 ; i<=Q ; ++i ){
102         QAQ op , l , r ;
103         scanf ( "%lld" , &op ) ;
104         //DEBUG_( 13 ) ;
105         if ( op == 3 ) {
106             scanf ( "%lld %lld" , &l , &r ) ;
107             printf ( "%lld\n" , Query_Tree ( l , r , 1 ) ) ;
108         }
109         else {
110             scanf ( "%lld %lld %lld" , &l , &r , &val ) ;
111             Update_Tree ( 1 , l , r , op ) ;
112         }
113     }
114     return 0 ;
115 }
View Code

2016-10-13 22:15:31

()

posted @ 2016-10-13 22:16  SHHHS  阅读(153)  评论(0编辑  收藏  举报