JavaScript 利用零宽断言批量替换为注释符 // 后面加空格

匹配正则为:

//(?=\S)

以上正则含义为:匹配任意后面跟着非空白字符的注释符(//) 

 

替换为(后面有个空格)

// 

即可

posted @ 2020-10-12 15:10  savokiss  阅读(62)  评论(0编辑  收藏