python3 结束进程

方法一:

1 ifexistexe=os.system('tasklist|findstr "HandDeductTask.exe"')
2 if ifexistexe==0:
3     os.system('taskkill /f /im "HandDeductTask.exe"')
View Code

这种方法删除进程会有一个问题,就是当进程的名称太长的时候无法删除。

所以建议使用以下方法:

方法二:

1 if 'HandDeductTask' in os.popen('tasklist /FI "IMAGENAME eq HandDeductTask.exe"').read():
2     os.system('TASKKILL /F /IM HandDeductTask.exe')
View Code

由于长度太长无法识别,所以方法二是截取部分进程名称,判断进程是否存在,如果存在就删除进程。

posted on 2018-10-11 17:58  sammy1989  阅读(2056)  评论(0编辑  收藏  举报

导航