[Bzoj1911][Apio2010]特别行动队(斜率优化)

题目链接

斜率优化的经典模型,将序列分成若干段,每段有一个权值计算方法,求权值和最大/小

暴力的dp $O(n^{2})$

dp[i]为1-i的序列的最优解。sum[i]为前缀和,$D(i)=ax^{2}+bx+c$

转移为$dp[i]=\max_{j=0}^{i-1}dp[j]+D(sum[i]-sum[j])$

然后叒是经典的推公式:

设$k<j<i$,且i从j转移比i从k转移更优。

$dp[j]+a(sum[i]-sum[j])^{2}-b(sum[i]-sum[j])+c\geq dp[k]+a(sum[i]-sum[k])^{2}-b(sum[i]-sum[k])+c$

$dp[j]+asum[j]^{2}-bsum[j]-(dp[k]+asum[k]^{2}-bsum[k])\geq 2asum[i](sum[j]-sum[k])$

$\frac{dp[j]+asum[j]^{2}-bsum[j]-(dp[k]+asum[k]^{2}-bsum[k])}{sum[j]-sum[k]}\geq 2asum[i]$

设   $f[j]=dp[j]+sum[j]^{2}-bsum[j]$   $T[j]=sum[j]$

$\frac{f[j]-f[k]}{T[j]-T[k]}\geq 2asum[i]$

将$(T[j],f[j])$,$(T[k],j[k])$看成二维平面上的点。所以当斜率$K_{jk}\geq 2asum[i]$时,从dp[j]转移比dpk]更优。

所以用优先队列维护最优的点集,就A了。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 const int maxn = 1e6 + 10;
 5 ll sum[maxn], q[maxn], dp[maxn], que[maxn];
 6 int n, a, b, c;
 7 ll f(int j, int k) {
 8   return dp[j] + a * sum[j] * sum[j] - b * sum[j] - (dp[k] + a * sum[k] * sum[k] - b * sum[k]);
 9 }
10 ll T(int j, int k) {
11   return sum[j] - sum[k];
12 }
13 ll D(int x) {
14   return a * x*x + b * x + c;
15 }
16 int main() {
17   scanf("%d", &n);
18   scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
19   for (int i = 1; i <= n; i++)
20     scanf("%lld", &q[i]), sum[i] = sum[i - 1] + q[i];
21   int l = 1, r = 1;
22   que[l] = 0;
23   for (int i = 1; i <= n; i++) {
24     while (l < r&&f(que[l + 1], que[l]) >= 2 * a*sum[i] * T(que[l + 1], que[l]))
25       l++;
26     dp[i] = dp[que[l]] + D(sum[i] - sum[que[l]]);
27     while (l < r && f(que[r], que[r - 1])*T(i, que[r]) < T(que[r], que[r - 1])*f(i, que[r]))
28       r--;
29     que[++r] = i;
30   }
31   printf("%lld\n", dp[n]);
32 }

 

posted @ 2019-09-04 11:44  祈梦生  阅读(137)  评论(0编辑  收藏  举报