[Bzoj1016][JSOI2008]最小生成树计数

题目链接:https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1016

首先要知道最小生成树的性质:不管这个最小生成树如何构成,同样权值的边的个数是不变的。

所以讲每条边按权值排序,并记录最小生成树中该类权值的个数,然后爆搜。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 6e6 + 10;
const int mod = 31011;
struct node {
  int s, e, w;
}q[maxn];
struct qujian {
  int l, r, val;
}a[maxn];
int fa[maxn];
int Find(int x) {
  return x == fa[x] ? fa[x] : Find(fa[x]);
}
bool cmp(node a, node b) {
  return a.w < b.w;
}
int sum;
void dfs(int x, int now, int k) {
  if (now == a[x].r + 1) {
    if (k == a[x].val)
      sum++;
    return;
  }
  int xx = Find(q[now].s);
  int yy = Find(q[now].e);
  if (xx != yy) {
    fa[xx] = yy;
    dfs(x, now + 1, k + 1);
    fa[xx] = xx, fa[yy] = yy;
  }
  dfs(x, now + 1, k);
}
int main() {
  int n, m;
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++)fa[i] = i;
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    scanf("%d%d%d", &q[i].s, &q[i].e, &q[i].w);
  sort(q + 1, q + 1 + m, cmp);
  int cnt = 1, num = 0, ans = 1;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    if (q[i].w != q[i - 1].w) {
      a[cnt++].r = i - 1;
      a[cnt].l = i;
    }
    int xx = Find(q[i].s);
    int yy = Find(q[i].e);
    if (xx != yy) {
      a[cnt].val++;
      fa[xx] = yy;
      num++;
    }
  }
  if (num != n - 1) {
    printf("0");
    return 0;
  }
  a[cnt].r = m;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    fa[i] = i;
  for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
    sum = 0;
    dfs(i, a[i].l, 0);
    ans = ans * sum % mod;
    for (int j = a[i].l; j <= a[i].r; j++) {
      int xx = Find(q[j].s);
      int yy = Find(q[j].e);
      if (xx != yy)
        fa[xx] = yy;
    }
  }
  printf("%d\n", ans);
}

 

posted @ 2019-07-03 13:56  祈梦生  阅读(58)  评论(0编辑  收藏