C#适配器模式

前言

我昨天做了个梦,我梦见我在一条路走,走的时候经过一个房间,里面关着一条边牧和鸡和猪,后来我醒了,我知道那只边牧就是小叶子(哈仔十一的边牧),小叶子具备牧羊和牧鸡的技能,因此,假如我想把一只边牧或者一只狗变成小叶子那样,那么首先就得让其赋予牧鸡的本事,而十一(哈仔十一的哈士奇)则具备卖萌的技能

适配器模式

我们先定义一些代码  internal interface IDog
  {
    public void Eat();

    public void Bark();
  }


  /// <summary>
  /// 哈士奇
  /// </summary>
  internal interface IHuskyDog:IDog
  {
    /// <summary>
    /// 破坏、拆家
    /// </summary>
    public void Demolition();
  }

  /// <summary>
  /// 牧羊犬
  /// </summary>
  internal interface IShepherdDog:IDog
  {
    /// <summary>
    /// 牧羊
    /// </summary>
    public void Shepherd();
  }  /// <summary>
  /// 小叶子、小椰汁
  /// </summary>
  internal class XiaoYezi : IShepherdDog
  {
    public void Bark()
    {
      Console.WriteLine($"I Am {nameof(XiaoYezi)} 汪 汪 汪 !!!!!");
    }

    public void Eat()
    {
      Console.WriteLine($"I Am {nameof(XiaoYezi)} 好吃 !!!!!");
    }

    /// <summary>
    /// 牧羊
    /// </summary>
    public void Shepherd()
    {
      Console.WriteLine($"I Am {nameof(XiaoYezi)}, 我在牧羊 !!!!!");
    }
  }


  /// <summary>
  /// 十一
  /// </summary>
  internal class ShiYi : IHuskyDog
  {
    public void Bark()
    {
      Console.WriteLine($"I Am {nameof(ShiYi)} 汪 汪 汪 !!!!!");
    }

    public void Demolition()
    {
      Console.WriteLine($"I Am {nameof(ShiYi)} ,拆家啦 !!!!!");
    }

    public void Eat()
    {
      Console.WriteLine($"I Am {nameof(ShiYi)} 好吃得停不下来 !!!!!");
    }
  }

那么,用代码怎么写呢?或许你会定义一个变叶子的接口,有个方法叫HerdingChicken ,让其实现牧鸡的技能就行,但是实际上这里有两个主要问题:

 • 叶子本身是一个狗,如果其他人实现了这个接口,他能变叶子?是不是前提他是狗
 • 假如叶子不单单只是牧鸡,她会牧鹅、猪、牧自己?还得多接口,或者在变叶子的接口加方法给其实现

这时候适配器模式就是可以适应这种情况:

 internal class XiaoYeziAdapter : IShepherdDog
  {
    public IDog Dog { get; set; }

    public XiaoYeziAdapter(IDog dog)
    {
      Dog = dog;
    }

    public void Bark()
    {
      Dog.Bark();
    }

    public void Eat()
    {
      Dog.Eat();
    }

    public void Shepherd()
    {
      if (Dog is IShepherdDog shepherdDog)
      {
        shepherdDog.Shepherd();
      }
    }

    /// <summary>
    /// 牧鸡
    /// </summary>
    public void HerdingChicken()
    {
      Console.WriteLine($"{Dog.GetType().Name} is Herding Chicken");
    }
  }


代码如下:


var xiaoYezi = new XiaoYezi();
var xiaoYeziAdapter = new XiaoYeziAdapter(xiaoYezi);
xiaoYeziAdapter.Bark();
xiaoYeziAdapter.Eat();
xiaoYeziAdapter.HerdingChicken();

Console.WriteLine("---------------- \n");

var shiYi = new ShiYi();
xiaoYeziAdapter = new XiaoYeziAdapter(shiYi);
xiaoYeziAdapter.Bark();
xiaoYeziAdapter.Eat();
xiaoYeziAdapter.HerdingChicken();

输出:

I Am XiaoYezi 汪 汪 汪 !!!!!
I Am XiaoYezi 好吃 !!!!!
XiaoYezi 在牧鸡
----------------

I Am ShiYi 汪 汪 汪 !!!!!
I Am ShiYi 好吃得停不下来 !!!!!
ShiYi 在牧鸡

可以看到,十一用了小叶子适配器,也具备了牧鸡的功能

那么反过来,叶子变十一呢?那就定义一个十一适配器呗


 internal class ShiYiAdapter : IHuskyDog
  {
    public IDog Dog { get; set; }

    public ShiYiAdapter(IDog dog)
    {
      Dog=dog;
    }

    /// <summary>
    /// 吠
    /// </summary>
    /// <exception cref="NotImplementedException"></exception>
    public void Bark()
    {
      Dog.Bark();
    }

    /// <summary>
    /// 拆家
    /// </summary>
    /// <exception cref="NotImplementedException"></exception>
    public void Demolition()
    {
      if (Dog is IHuskyDog huskyDog)
      {
        huskyDog.Demolition();
      }
    }

    /// <summary>
    /// 吃
    /// </summary>
    /// <exception cref="NotImplementedException"></exception>
    public void Eat()
    {
      Dog.Eat();
    }

    /// <summary>
    /// 卖萌
    /// </summary>
    public void ActingCute()
    {
      Console.WriteLine($"{Dog.GetType().Name} 卖萌啦!!");
    }
  }

代码如下:


var xiaoYezi = new XiaoYezi();
var shiYiAdapter = new ShiYiAdapter(xiaoYezi);
shiYiAdapter.Bark();
shiYiAdapter.ActingCute();
shiYiAdapter.Demolition();

Console.WriteLine("---------------- \n");

var shiYi = new ShiYi();
shiYiAdapter = new ShiYiAdapter(shiYi);
shiYiAdapter.Bark();
shiYiAdapter.ActingCute();
shiYiAdapter.Demolition();

输出:

I Am XiaoYezi 汪 汪 汪 !!!!!
XiaoYezi 卖萌啦!!
----------------

I Am ShiYi 汪 汪 汪 !!!!!
ShiYi 卖萌啦!!
I Am ShiYi ,拆家啦 !!!!!

看,小叶子具备卖萌的技能了,而且由于拆家是哈士奇的技能,因此小叶子拆家没拆到,实际上,或者卖萌和牧鸡只是哈仔十一(大哈)家的特色,那么是不是可以定义一个大哈家的适配器


  /// <summary>
  /// 哈仔十一家的狗适配器
  /// </summary>
  internal class DaHaFamilyDogAdapter
  {
    public IDog Dog { get; set; }

    public DaHaFamilyDogAdapter(IDog dog)
    {
      Dog = dog;
    }

    /// <summary>
    /// 牧鸡
    /// </summary>
    public void HerdingChicken()
    {
      Console.WriteLine($"{Dog.GetType().Name} 在牧鸡");
    }

    /// <summary>
    /// 卖萌
    /// </summary>
    public void ActingCute()
    {
      Console.WriteLine($"{Dog.GetType().Name} 在卖萌");
    }
  }

那么

var xiaoYezi = new XiaoYezi();
var daHaFamilyDogAdapter = new DaHaFamilyDogAdapter(xiaoYezi);
daHaFamilyDogAdapter.Bark();
daHaFamilyDogAdapter.Eat();
daHaFamilyDogAdapter.HerdingChicken();
daHaFamilyDogAdapter.ActingCute();

Console.WriteLine("---------------- \n");

var shiYi = new ShiYi();
daHaFamilyDogAdapter = new DaHaFamilyDogAdapter(shiYi);
daHaFamilyDogAdapter.Bark();
daHaFamilyDogAdapter.Eat();
daHaFamilyDogAdapter.HerdingChicken();
daHaFamilyDogAdapter.ActingCute();

输出:

I Am XiaoYezi 汪 汪 汪 !!!!!
I Am XiaoYezi 好吃 !!!!!
XiaoYezi 在牧鸡
XiaoYezi 在卖萌
----------------

I Am ShiYi 汪 汪 汪 !!!!!
I Am ShiYi 好吃得停不下来 !!!!!
ShiYi 在牧鸡
ShiYi 在卖萌

posted @ 2022-06-14 08:49  RyzenAdorer  阅读(1020)  评论(2编辑  收藏  举报